เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2566

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
วันที่ 8 มกราคม 2566

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ
๗ธันวาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
พระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชันษายิ่งยืนนาน

๒๓ ตุลาคม วันปิยะมหาราช

๒๓ ตุลาคม วันปิยะมหาราช
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕

ข้าพระพุทธเจ้าแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่๙

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสวรรคต พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่๙

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
วันคล้ายวันสวรรคต พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่๙
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ขอไว้อาลัยแด่เด็กน้อยทุกดวงจิต และผู้ประสบเหตุเสียชีวิต
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล อบต.อุทัยสวรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ขอไว้อาลัยแด่เด็กน้อยทุกดวงจิต และผู้ประสบเหตุเสียชีวิต
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล อบต.อุทัยสวรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
..บุญกุศลใดที่ยายทำมาขออุทิศบุญกุศลแด่จิตดวงน้อยของหนูทุกคนให้หนูสู่สุคติภูมิที่ดี

..ขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียอย่างยิ่ง..

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

น้อมกราบถวายความอาลัย

น้อมกราบถวายความอาลัย
พระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี อดีตที่ปรึกษาภาค10
อดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีวราราม จ.ศรีสะเกษ

เกล้าแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่23กันยายน 2565

วันศุกร์ที่23กันยายน 2565

เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารตลอดพรรษาจำนวน30วัด จ.ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด
นครปฐม กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี
รวมพระสงฆ์สามเณร1,500รูป/คน
สมาทานศีล5
ตั้งนะโมสามจบ
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะสาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฎิคคัณหาตุ อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ จงรับภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
ปัจจัยในการถวายภัตตาหารตลอดพรรษาจากญาติโยมในทิศทั้งสี่
ขอพระสงฆ์จงโปรดรับทราบและอนุโมทนาแผ่เมตตาให้ญาติโยมในทิศทั้งสี่เป็นผู้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถิด

ข้าพเจ้าน้อมกราบถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยเพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญมั่นคงแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษบรรพชนของเจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์จงมีส่วนในกุศผลบุญมหาสังฆทานภัตตาหารในวันนี้
หากท่านทั้งหลายมีทุกข์ขอผลบุญส่งผลให้พ้นทุกข์
หากท่านทั้งหลายมีสุขขอให้ผลบุญนี้จงเกื้อกูลให้ท่านมีสุขยิ่งๆขึ้น

ข้าพเจ้าขอแผ่บุญกุศลนี้อุทิศแก่สรรพสัตว์สรรพสิ่งสรรพวิญญานตลอดถึงสัตว์นรกเปรตอสูรกาย สัตวเดรัจฉานทั้งหลายไม่มีประมาณจงมีส่วนในผลบุญนี้
ด้วยเถิด

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆังนิพพานัง ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ขอน้อมอนุโมทนากับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญขอท่านด้วย

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

เป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตไฟไหม้ ขอให้บุญรักษาทุกท่านที่บาดเจ็บจากภัยครั้งนี้ด้วยเถิด

เป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตไฟไหม้

ขอให้บุญรักษาทุกท่านที่บาดเจ็บจากภัยครั้งนี้ด้วยเถิด

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่3สิงหาคม 2565

วันพุธที่3สิงหาคม 2565

เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายมหาสังฆทาน
งานประชุมพระสังฆาธิการในเชตปกครองภาค10 ตั้งแต่วันที่1-16สิงหาคม
2565

น้อมระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย
สมาทานศีล5
ตั้งนะโมสามจบ
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะสาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฎิคคัณหาตุ อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ จงรับภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ

เป็นผู้แทน
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กรุงเทพมหานคร นครปฐม เพชรบุรี

 1. อุทยานธรรมดงยาง
 2. วัดดงก้าวกัลยาราม
 3. วัดศรีมงคล
 4. วัดบ้านแคน
 5. วัดบ้านโพธิ์
 6. วัดบ้านเดื่อ
 7. วัดบ้านโจดนาห่อม
 8. วัดบ้านโจดม่วง (โพธาราม)
 9. วัดบ้านมะฟัก
 10. วัดบ้านเชือก
 11. วัดบ้านกุง
 12. วัดบ้านเมืองเก่า
 13. วัดบ้านซ่ง
 14. วัดบ้านสงยาง
 15. วัดบ้านเกิ้ง
 16. วัดบ้านแต้
 17. วัดบ้านมะหลี่
 18. วัดป่านาดี
 19. วัดบ้านดอนบ่อ
 20. วัดหนองผือ
 21. วัดบ้านคำแดง
 22. วัดบ้านหนองเหล็ก
 23. สวนป่ากตัญญุตาราม
 24. วัดบ้าน
 25. วัดสามัคคี
 26. วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
 27. สำนักสงฆ์ดอนอุมง
 28. บ้านเพชรบำเพ็ญ
 29. มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
 30. วัดโมลีโลกยารามวรวิหาร
  ถวายพระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
  วันละ1,040รูป/คน

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
ปัจจัยในการถวายภัตตาหาร
ตลอดพรรษาจากญาติโยมในทิศทั้งสี่
ขอพระสงฆ์จงโปรดรับทราบและอนุโมทนาแผ่เมตตาให้ญาติโยมในทิศทั้งสี่เป็นผู้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถิด

ข้าพเจ้าน้อมกราบถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยเพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญมั่นคงแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษบรรพชนของเจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์จงมีส่วนในกุศผลบุญมหาสังฆทานภัตตาหารในวันนี้
หากท่านทั้งหลายมีทุกข์ขอผลบุญส่งผลให้พ้นทุกข์
หากท่านทั้งหลายมีสุขขอให้ผลบุญนี้จงเกื้อกูลให้ท่านมีสุขยิ่งๆขึ้น

ข้าพเจ้าขอแผ่บุญกุศลนี้อุทิศแก่สรรพสัตว์สรรพสิ่งสรรพวิญญานตลอดถึงสัตว์นรกเปรตอสูรกาย สัตวเดรัจฉานทั้งหลายไม่มีประมาณจงมีส่วนในผลบุญนี้
หากอยู่ในภพหิวโหยขออำนาจแห่งทาน
จงห่อหุ่มให้ท่านอิ่มหนำสำราญ
หากอยู่ในภพที่หนาวเหน็บ
ขออานิสงค์แห่งบุญจงโอบกอดให้ท่านอบอุ่น
หากอยู่ในภพที่แผดเผาด้วยเพลิงขอน้ำอุทิศนี้จงบรรเทาให้ท่านทั้งหลายสงบ
อยู่ในฐานะที่สามารถรับบุญได้ด้วยเทอญ

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆังนิพพานัง ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ขอน้อมอนุโมทนากับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญขอท่านด้วย

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565

••สมาทานศีล 5••

••ตั้งนะโม 3 จบ••

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฎิคัณหาตุ อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์
ขอพระสงฆ์ จงรับภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ
==========================

ขอน้อมอนุโมทนากับทุกบาททุกสตางค์
ขอให้ขาพเจ้ามีส่วนในบุญขอท่านด้วยเถิด

: ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ จังหวัดเพชรบุรี

: ถวายสังทานภัตตาหารแก่พระสง์สามเณร ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

: ถวายภัตตาหารบิณฑบาตรแก่
พระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ในโครงการจาริกธุดงค์ผามออีแดงสู่เขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

: ถวายสังฆทานภัตตาหาร แก่พระสงฆ์สามเณร ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
เข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่านาดี ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: เลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน นักเรียน ครู บุคลากร
พนักงานในส่วนท้องถิ่นในเขตตำบลกุง
ณ อุทยานธรรมดงยาง ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
==========================
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
==========================

ขอเชิญร่วมบุญภัตตาหารพระ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ได้ที่
บัญชีธนาคารกสิกรไทย 633-211-431-8
ชื่อบัญชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

: ร่วมบุญ 300 บาท มีของที่ระลึกจากคุณแม่ชีทศพร 1 ชิ้น (สอบถามของที่ระลึกจากแอดมิน)

https://lin.ee/pLDk8kF
: แอดมิน..ตอบไลน์ไม่ทัน..ต้องขออภัยล่วงหน้านะคะ
: เป็นข้อความอัตโนมัต ขออภัยที่รบกวนนะคะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพุทธเจ้า แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ