เป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตไฟไหม้ ขอให้บุญรักษาทุกท่านที่บาดเจ็บจากภัยครั้งนี้ด้วยเถิด

เป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตไฟไหม้

ขอให้บุญรักษาทุกท่านที่บาดเจ็บจากภัยครั้งนี้ด้วยเถิด

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่3สิงหาคม 2565

วันพุธที่3สิงหาคม 2565

เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายมหาสังฆทาน
งานประชุมพระสังฆาธิการในเชตปกครองภาค10 ตั้งแต่วันที่1-16สิงหาคม
2565

น้อมระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย
สมาทานศีล5
ตั้งนะโมสามจบ
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะสาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฎิคคัณหาตุ อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ จงรับภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ

เป็นผู้แทน
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กรุงเทพมหานคร นครปฐม เพชรบุรี

 1. อุทยานธรรมดงยาง
 2. วัดดงก้าวกัลยาราม
 3. วัดศรีมงคล
 4. วัดบ้านแคน
 5. วัดบ้านโพธิ์
 6. วัดบ้านเดื่อ
 7. วัดบ้านโจดนาห่อม
 8. วัดบ้านโจดม่วง (โพธาราม)
 9. วัดบ้านมะฟัก
 10. วัดบ้านเชือก
 11. วัดบ้านกุง
 12. วัดบ้านเมืองเก่า
 13. วัดบ้านซ่ง
 14. วัดบ้านสงยาง
 15. วัดบ้านเกิ้ง
 16. วัดบ้านแต้
 17. วัดบ้านมะหลี่
 18. วัดป่านาดี
 19. วัดบ้านดอนบ่อ
 20. วัดหนองผือ
 21. วัดบ้านคำแดง
 22. วัดบ้านหนองเหล็ก
 23. สวนป่ากตัญญุตาราม
 24. วัดบ้าน
 25. วัดสามัคคี
 26. วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
 27. สำนักสงฆ์ดอนอุมง
 28. บ้านเพชรบำเพ็ญ
 29. มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
 30. วัดโมลีโลกยารามวรวิหาร
  ถวายพระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
  วันละ1,040รูป/คน

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
ปัจจัยในการถวายภัตตาหาร
ตลอดพรรษาจากญาติโยมในทิศทั้งสี่
ขอพระสงฆ์จงโปรดรับทราบและอนุโมทนาแผ่เมตตาให้ญาติโยมในทิศทั้งสี่เป็นผู้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถิด

ข้าพเจ้าน้อมกราบถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยเพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญมั่นคงแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษบรรพชนของเจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์จงมีส่วนในกุศผลบุญมหาสังฆทานภัตตาหารในวันนี้
หากท่านทั้งหลายมีทุกข์ขอผลบุญส่งผลให้พ้นทุกข์
หากท่านทั้งหลายมีสุขขอให้ผลบุญนี้จงเกื้อกูลให้ท่านมีสุขยิ่งๆขึ้น

ข้าพเจ้าขอแผ่บุญกุศลนี้อุทิศแก่สรรพสัตว์สรรพสิ่งสรรพวิญญานตลอดถึงสัตว์นรกเปรตอสูรกาย สัตวเดรัจฉานทั้งหลายไม่มีประมาณจงมีส่วนในผลบุญนี้
หากอยู่ในภพหิวโหยขออำนาจแห่งทาน
จงห่อหุ่มให้ท่านอิ่มหนำสำราญ
หากอยู่ในภพที่หนาวเหน็บ
ขออานิสงค์แห่งบุญจงโอบกอดให้ท่านอบอุ่น
หากอยู่ในภพที่แผดเผาด้วยเพลิงขอน้ำอุทิศนี้จงบรรเทาให้ท่านทั้งหลายสงบ
อยู่ในฐานะที่สามารถรับบุญได้ด้วยเทอญ

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆังนิพพานัง ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ขอน้อมอนุโมทนากับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญขอท่านด้วย

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565

••สมาทานศีล 5••

••ตั้งนะโม 3 จบ••

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฎิคัณหาตุ อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์
ขอพระสงฆ์ จงรับภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ
==========================

ขอน้อมอนุโมทนากับทุกบาททุกสตางค์
ขอให้ขาพเจ้ามีส่วนในบุญขอท่านด้วยเถิด

: ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ จังหวัดเพชรบุรี

: ถวายสังทานภัตตาหารแก่พระสง์สามเณร ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

: ถวายภัตตาหารบิณฑบาตรแก่
พระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ในโครงการจาริกธุดงค์ผามออีแดงสู่เขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

: ถวายสังฆทานภัตตาหาร แก่พระสงฆ์สามเณร ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
เข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่านาดี ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: เลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน นักเรียน ครู บุคลากร
พนักงานในส่วนท้องถิ่นในเขตตำบลกุง
ณ อุทยานธรรมดงยาง ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
==========================
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
==========================

ขอเชิญร่วมบุญภัตตาหารพระ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ได้ที่
บัญชีธนาคารกสิกรไทย 633-211-431-8
ชื่อบัญชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

: ร่วมบุญ 300 บาท มีของที่ระลึกจากคุณแม่ชีทศพร 1 ชิ้น (สอบถามของที่ระลึกจากแอดมิน)

https://lin.ee/pLDk8kF
: แอดมิน..ตอบไลน์ไม่ทัน..ต้องขออภัยล่วงหน้านะคะ
: เป็นข้อความอัตโนมัต ขออภัยที่รบกวนนะคะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพุทธเจ้า แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคม 2565

วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคม 2565

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่เข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ ณ.ศูนยพัฒนาศาสนาแคมป์สน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้าแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่8กุมภาพันธ์2565

วันอังคารที่8กุมภาพันธ์2565

ถวายน้ำดื่ม400โหลแก่
โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐาน บ้านแสงจันทร์สัปปายะ
ต.หนองรี จ.ชลบุรี

ถวายน้ำดื่ม400โหลแก่
พระสงฆ์วัดธาตุทอง สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
งานปริวาสกรรมประจำปี2565
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนพไพร
จ.ร้อยเอ็ด

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญ
รุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

สาธุ สาธุ สาธุ

มอบอาหารแก่ประชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบโควิด19จำนวน137ครอบครัว

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่26ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่26ธันวาคม 2564
ถวายมหาสังฆทานแก่พระธุดงค์หมู่ใหญ่
ณ.โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2

อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

เส้นทางจาริก
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

พระมหากุรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

น้อมรำลึกในพระมหากุรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ