วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567
—————————–
ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณร
วัดอุทยานธรรมดงยางตลอดทั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
และ สมเด็จพระกนิษฐาธิรายเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 2-23 เมษายน 2567

ตั้งโรงทานถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์งานปริวาสกรรม วัดดอนแดง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ วันที่5-7 เมษายน 2567

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่โครงการอบรมพระธรรมฑูตรุ่นที่30 ณ.ศูนย์พัฒนาศาสนาแคป์มสน จ.เพชรบูรณ์

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการสวดท่องจำพระปาติโมกข์ ณ.วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567
—————————–
ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณร
วัดอุทยานธรรมดงยางตลอดทั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
และ สมเด็จพระกนิษฐาธิรายเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 2-23 เมษายน 2567

ตั้งโรงทานถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์งานปริวาสกรรม วัดดอนแดง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการสวดท่องจำพระปาติโมกข์ ณ.วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567
—————————–
ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณร
วัดอุทยานธรรมดงยางตลอดทั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
และ สมเด็จพระกนิษฐาธิรายเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 2-23 เมษายน 2567

ตั้งโรงทานถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์งานปริวาสกรรม วัดดอนแดง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการสวดท่องจำพระปาติโมกข์ ณ.วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………
ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่28มีนาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่28มีนาคม 2567
ประกาศตนเป็นผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
ทอดผ้าป่าถวายคณะพระธุดงค์บูชาพระธรรม384,000
น้อมถวายเป็นพุทธบูชา
ณ.ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แท่นวัชรอาสน์
คืนสุดท้ายในการเดินทางตามรอยบาทพระศาสดา
พุทธคยา ประเทศอินเดีย
……………..
ข้าพเจ้าเห็นความประเสริฐของพระรัตนตรัยโดยพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญสมาทานธุดงค์ พระสงฆ์ทั้งหมดเคลื่อนไปด้วยพระธรรมวินัยอันหมดจด ยังศรัทธาให้เกิดความประเสริฐเมื่อได้เห็น
ท่านทั้งหลายจงมีส่วนในความประเสริฐของพระรัตนตรัยด้วยเทอญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567
—————————–
ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
และ สมเด็จพระกนิษฐาธิรายเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 2-23 เมษายน 2567

ถวายน้ำดื่ม6,000ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
สวนป่านาโพธิ์สามัคคีธรรม
บ้านนาโพธิ์ ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการสวดท่องจำพระปาติโมกข์ ณ.วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………
..ทานใดที่ประกอบด้วยด้วยธรรม..
..ธรรมนั้นย่อมเจริญด้วยทาน..

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
—————————–
ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
และ สมเด็จพระกนิษฐาธิรายเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 2-23 เมษายน 2567

ถวายข้าวสารจำนวน30ท่อนเข้าโรงครัว
สำนักเรียนพระปริยัติธรรม วัดโมลีโลกยารามวรวิหาร แขวงวัดอรุณ กรุงเทพมหานคร

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการสวดท่องจำพระปาติโมกข์ ณ.วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………
..ทานใดที่ประกอบด้วยด้วยธรรม..
..ธรรมนั้นย่อมเจริญด้วยทาน..

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
—————————–
ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
และ สมเด็จพระกนิษฐาธิรายเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ.ศูนยปฏิบัติธรรม
ธรรมโมลี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสำนักท่องจำพระปาติโมกข์ วัดตะพุนทอง จ.ระยอง

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการสวดท่องจำพระปาติโมกข์ ณ.วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………
..ทานใดที่ประกอบด้วยด้วยธรรม..
..ธรรมนั้นย่อมเจริญด้วยทาน..

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ10Like4CommentShare

Public4. 2 8:10 am

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567

เดินทางพร้อมคณะสงฆ์โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
เดินทางตามรอยบาทพระศาสดา
สู่แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล

บ่ายวันที่10
ทำพิธีบรรพชาผู้มีศรัทธาปราวณา
บวชสามเณร5รูปแม่ชี2องค์
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดา

พระภิกษุสงฆ์จำนวน250ทำวัตรสวดมนต์ถวายเสียงกึกก้องทั่วมหาเจดีย์พุทธคยา

ทำบุญใส่บาตรแก่พระภิกษุสงฆ์
ณ.มหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย

เดินทางออกจากพุทธคยาสู่เมืองพาราณาสี
สะสมบุญระหว่างทาง
ทอดผ้าป่าสร้างวัดเพื่อสืบทอดพระศาสนาให้ถึง5,000ปี
ณ.วัดไทยสะสาราม ประเทศอินเดีย

ตั้งโรงทานถวายเป็นพุทธบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุพระสารีบุตรพระโมคคัลลา ณ.วัดมหาวนาราม
จ.อุบลราชธานี

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการสวดท่องจำพระปาติโมกข์ ณ.วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ

น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………
ขอให้ท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุ
มีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมด้วยเทอญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567
—————————–
ร่วมบรรจุพระลงในพระธาตุดงก้าวนพรัตน์เจดีย์ จำนวน84,000องค์
ร่วมทอดผ้าป่าถวายปัจจัยจำนวน544,575บาทเป็นค่าเดินทางแก่คณะสงฆ์โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ.ดินแดนพุทธภูมิ
ร่วมกราบสักการะพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ และแม่ชี
เนื่องในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่นุ่งชุดไทยใสบาตร
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการสวดท่องจำพระปาติโมกข์ ณ.วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………
ขอให้ท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุ
มีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมด้วยเทอญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่ 2-6 มีนาคม 2567

วันพุธที่ 2-6 มีนาคม 2567
—————————–
: น้อมกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอรหันต์ธาตุพระโมคคัลลา พระสารีบุตร ณ ท้องสนามหลวง

: ตั้งโรงทานถวายเป็นพุทธบูชา
เลี้ยงอาหารแก่ประชาชนที่มากราบพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า และอรหันต์ธาตุพระโมคคัลลา พระสารีบุตร ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ และแม่ชี
ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คีลกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการสวดท่องจำพระปาติโมกข์ ณ.วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………
ขอให้ท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุ
มีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมด้วยเทอญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันนี้..วันพระแรม8ค่ำเดือน3ปีเถาะ

วันนี้..วันพระแรม8ค่ำเดือน3ปีเถาะ
ณ.มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
ประชาชนหลั่งไหลมากราบพระบรมสารีริกธาตุ
และพระอรหันต์ธาตุ..ดั่งปาฏิหาริย์
เป็นบุญของคนไทย
………..
สมาทานศีล๕
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระรัตนตรัย

ตั้งนะโม ๓ จบ
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ
ข้าแต่พระอัครสาวกพระสารีบุตรผู้มีปัญญา
พระโมคคัลลาผู้มีฤทธิ์ ข้าพระพุทธเจ้าน้อมถวายศีล๕ เป็นพุทธบูชาแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญและพระอัครสาวกพระสารีบุตรผู้มีปัญญาพระโมคคัลลาผู้มีฤทธิ์

ขอพระพุทธองค์จงโปรดรับ ศีล ๕ ที่ข้าพระพุทธน้อมสมาทานถวายไว้ดีแล้ว
ขอพระสารีบุตรผู้มีปัญญาขอพระโมคคัลลาผู้มีฤทธิ์
จงโปรดรับศีล ๕ ที่ข้าพระพุทธเจ้าน้อมถวาย ด้วยสมาทานไว้ดีแล้ว อันเป็นสักการะของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทอญ

พุทธโธ เม โถ
พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระพุทธเจ้า

ธัมโม เมนาโถ
พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระพุทธจ้า

สังโฆ เมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระพุทธเจ้า

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระพุทธเจ้า

ข้าพระพุทธเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต สาธุอนุโมทามิ
==========================
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ