เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้าแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่8กุมภาพันธ์2565

วันอังคารที่8กุมภาพันธ์2565

ถวายน้ำดื่ม400โหลแก่
โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐาน บ้านแสงจันทร์สัปปายะ
ต.หนองรี จ.ชลบุรี

ถวายน้ำดื่ม400โหลแก่
พระสงฆ์วัดธาตุทอง สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
งานปริวาสกรรมประจำปี2565
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนพไพร
จ.ร้อยเอ็ด

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญ
รุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

สาธุ สาธุ สาธุ

มอบอาหารแก่ประชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบโควิด19จำนวน137ครอบครัว

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่26ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่26ธันวาคม 2564
ถวายมหาสังฆทานแก่พระธุดงค์หมู่ใหญ่
ณ.โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2

อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

เส้นทางจาริก
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

พระมหากุรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

น้อมรำลึกในพระมหากุรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เมษายน พ.ศ. 2498
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ