วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562

..วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562..

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ ถวายภัตตาหารเช้าเพลแก่พระสงฆ์ในทิศทั้งสี่ เจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ เป็นเวลา 10 วัน ณ พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม
บริเวณสวนเวฬุวัน ศาลามรรค 8 พระสงฆ์จำนวน 501 รูป

: ถวายปัจจัย 280,000 รูปี เป็นภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรที่เตรียมตัวสอบพระปริยัติธรรม ณ วัดไทยเชตวันวิหาร นครสาวัตถี แคว้นโกศล ประเทศอินเดีย
มีพระสงฆ์สามเณรจำนวน 40 รูป เป็นเวลา 20 วัน

: พาคณะผู้ปฎิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเดินจงกลมเจริญภาวนา
ณ วัดเชตวัตมหาวรวิหาร นครสาวัตถี
แคว้นโกศล ประเทศอินเดีย จำนวน44 ท่าน

: ถวายน้ำดื่ม โครงการปฎิบัติธรรมพระนิสิตปริญญาตรี โท เอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ณ พุทธมณฑล บริเวณสวนไผ่ นครปฐม จำนวน 9,600 ขวด

: ถวายน้ำดื่ม ณ สถานปฎิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม หมวกเหล็ก สระบุรี 4,800 ขวด

: ถวายน้ำดื่ม ณ สถานปฎิบัติธรรม ธรรมโมลี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 9,600 ขวด

: ถวายน้ำดื่ม ณ สถานปฎิบัติธรรมวัดภัตทันตะอาสภาราม จังหวัดชลบุรี 4,800 ขวด

..กราบอนุโมทนากับพระภิกษุสามเณรและผู้ปฎิบัติธรรมทุกท่าน ที่สร้างกำลังใจสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในจิตของข้าพเจ้า..

..ความศรัทธาใด..คุณวิเศษใด..ที่เกิดขึ้นในพระสงฆ์..สามเณรแล้ว..ขอคุณวิเศษนั้น..จงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย..มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม..เจริญด้วยมนุษย์สมบัติ..มีชีวิตอยู่ในสวรรค์สมบัติ..เข้าถึงพระนิพพานสมบัติเป็นที่สุดเทอญ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..