บุญกุศลใดที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่

..บุญกุศลใดที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่..ทุกอริยบถที่ท่านย่างทุกก้าวเดิน ยืน นั่ง นอน..

..ตลอดจนพระธรรมใดอันเป็นเครื่องชำระใจให้เบิกบาน..

..ข้าพเจ้าขอกราบมหาอนุโมทนา กราบมหาอนุโมทนา..

..ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในกุศลผลบุญของท่านทั้งหลายด้วยเถิด..

..ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต..

..ขอให้ข้าพเจ้ามีความละอายเกรงกลัวต่อบาปมีสติตลอดเวลา..ด้วยการมหาอนุโมทนาในครั้งนี้เทอญ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..