“ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา”

“ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา”
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ