ข้าพเจ้าน้อมกราบมหาอนุโมทนา

ข้าพเจ้าน้อมกราบมหาอนุโมทนา
ทุกอริยบทองค์คุณเครื่องกำจัดกิเลส

คุณวิเศษใดที่เกิดขึ้นในจิตท่าน
ขอคุณวิเศษนั้นจงเป็นที่พึ่งให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ