วันนี้..วันพระแรม8ค่ำเดือน7ปีมะโรง

วันนี้..วันพระแรม8ค่ำเดือน7ปีมะโรง
………………………………………..
เรื่อง พระนางยโสธราเถรีผู้อยู่เบื้องหลัง
ความสำเร็จขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้ทูลลาปรินิพพาน
จากพระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏฯ เล่มที่ ๗๒ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ ๙ หน้าที่ ๖๔๐ ข้อที่ ๑๖๘

ยโสธราเถรีอปทานที่ ๘
ว่าด้วยบุพจริยาของพระยโสธราเถรี
[๑๖๘] ดิฉันมีฤทธิ์มาก มีปัญญามาก มีภิกษุณี ๑,๑๐๐ องค์ เป็นบริวาร เข้าไปเฝ้าพระสัมพุทธเจ้า ถวายอภิวาทแล้วเห็นลายลักษณ์กงจักรของพระศาสดา แล้วนั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนหนึ่ง
ได้กราบทูลว่าหม่อมฉันมีอายุ ๗๖ ปี ล่วงเข้าปัจฉิมวัยแล้ว ถึงความเป็นผู้มีกายเงื้อมลงแล้ว ขอกราบทูลลาพระมหามุนี หม่อมฉันมีวัยแก่ มีชีวิตน้อยจักละพระองค์ไป มีที่พึ่งของตนได้ทำแล้ว มีมรณะใกล้เข้ามาในวัยหลัง
ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันจักถึงความดับในคืนวันนี้ ชาติ ชรา พยาธิและมรณะ มิได้มี จักไปสู่นิพพานที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง เป็นบุรีอันไม่มีความแก่ ความตายและความไม่มีภัย ตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นบริษัทเข้าเฝ้าพระองค์อยู่ รู้จักความผิด ขอประทานโทษ ณ ที่เฉพาะพระพักตร์พระองค์
ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันขอกราบทูลว่า เมื่อหม่อมฉันท่องเที่ยวไปในสงสาร หากมีความพลั้งพลาดในพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดประทานโทษแก่หม่อมฉันเถิด
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนผู้ปฏิบัติตามคำสอนของเรา ท่านจงแสดงฤทธิ์ และตัดความสงสัยของบริษัททั้งปวงในศาสนาเถิด พระยโสธราเถรีกราบทูลว่า
ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันชื่อ ยโสธราเป็นปชาบดีของพระองค์ เมื่อยังทรงครองอาคารวิสัย เกิดในศากยสกุลตั้งอยู่ในองคสมบัติ
ข้าแต่พระมุนีมหาวีรเจ้า ขอพระองค์พึงทรงระลึกถึงกุศลกรรมเก่าของหม่อมฉันเถิด
ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันสั่งสมบุญไว้เพื่อประโยชน์แก่พระองค์
ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันงดเว้นอนาจารในสถานที่ไม่ควร แม้ชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ได้
ข้าแต่พระมหามุนี พระองค์ประทานหม่อมฉันเพื่อให้เป็นภรรยาผู้อื่นหลายพันโกฏิกัป ก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ หม่อมฉันมิได้เสียใจในเรื่องนั้นเลย
ข้าแต่พระมหามุนี พระองค์ประทานหม่อมฉันเพื่ออุปการะหลายพันโกฏิกัป เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ หม่อมฉันมิได้เสียใจในเรื่องนั้นเลย (พระองค์ตรัสบอกหม่อมฉันว่า) เราย่อมให้ทานกะพวกยาจก เมื่อเราให้ทานอันอุดม เราย่อมไม่เห็นหม่อมฉันเสียใจ
ข้าแต่พระมหาวีระ หม่อมฉันยอมรับทุกข์มากมายหลายอย่างจนนับไม่ถ้วน ในสงสารเป็นอเนก เพื่อประโยชน์แก่พระองค์
ข้าแต่พระมหามุนี หม่อมฉันได้รับสุขย่อมอนุโมทนา และในคราวที่ได้รับทุกข์ก็ไม่เสียใจ เป็นผู้ยินดีแล้วในที่ทุกแห่งเพื่อประโยชน์แก่พระองค์
ข้าแต่พระมหามุนี พระสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโดยบรรดาอันสมควร เสวยสุขและทุกข์แล้ว ได้บรรลุซึ่งพระโพธิญาณ หม่อมฉันได้ร่วมมาเป็นอันมากกับพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม ผู้เป็นนายกของโลก เป็นเทพผู้ประเสริฐ พระองค์ก็ได้ร่วมมาเป็นอันมาก กับพระสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่น ๆ ผู้เป็นนาถะของโลก
ข้าแต่พระมหามุนี อธิการของหม่อมฉันมีมากเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ หม่อนฉันเมื่อแสวงหาพุทธธรรมอยู่ ก็ได้เป็นบริจาริกาผู้รับใช้ของพระองค์ ในสี่อสงไขยแสนกัป พระมหาวีรเจ้าพระนามว่าทีปังกร ผู้เป็นนายกของโลก เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ประชาชนในปัจจันตประเทศ มีใจยินดีนิมนต์พระตถาคตเจ้าแล้ว ช่วยกันแผ้วถางหนทางสำหรับเป็นที่เสด็จพระพุทธดำเนิน
ณ กาลครั้งนั้น พระองค์เป็นพราหมณ์ นามว่า สุเมธ ตกแต่งหนทางยาว เพื่อพระสุคตเจ้าผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวง หม่อมฉันมีสมภพในสกุลพราหมณ์ เป็นหญิงสาวมีนามว่า สุมิตตา เข้าไปสู่สมาคม ถือดอกบัวไป ๘ กำ เพื่อบูชาพระศาสดา แต่ได้ถวายพระองค์ผู้เป็นฤาษีอุดม ในท่ามกลางประชุมชน
ครั้งนั้น หม่อมฉันได้เห็นพระองค์ประกอบสุภกิจอยู่นาน มีความกรุณา เมื่อฤาษีนั้นเดินเลยไปแล้ว ยังดึงใจหม่อมฉันให้นิยม จึงได้สำคัญว่า ชีวิตของเรามีผล ครั้งนั้น หม่อมฉันเห็นความพยายามของพระองค์นั้นมีผล จึงได้ถวายดอกบัวแก่พระองค์ผู้เป็นฤาษี ด้วยบุญที่ทำมาก่อน แม้จิตของหม่อมฉันเลื่อมใสในพระสัมพุทธเจ้า หม่อมฉันยังมีจิตเลื่อมใสในพระองค์ผู้เป็นฤาษีมีมนัสสูง มิได้เห็นสิ่งอื่นที่ควรถวาย จึงได้ถวายดอกบัวแก่พระองค์ผู้เป็นฤาษีพร้อมด้วยกล่าวว่า
ข้าแต่พระฤาษี ดอกบัว ๕ กำ จงมีแก่ท่าน ดอกบัว ๓ กำ จงมีแก่ดิฉัน
ข้าแต่ท่านพระฤาษี ดอกบัวเหล่านั้น จงมีเสมอกับด้วยท่านนั้น เพื่อประโยชน์แก่โพธิญาณของท่าน

(เนื้อความจากพุทธจริยา) พระพุทธองค์ทรงปลอบพระนางยโสธราด้วยพระพุทธดำรัสอันอ่อนโยนว่า
“ยโสธราเอย ! พวกเราทั้งหลายเหมือนเนื้อที่ติดบ่วง หรือนกที่หมกตัวอยู่ในกรง ตถาคตได้ทำลายบ่วง และกรงออกไปก่อน หาใช่เพียงเพื่อเอาตัวรอดเพียงคนเดียวไม่ เมื่อตถาคตหลุดพ้นแล้ว จึงได้นำกำลังมาช่วยพวกเราทั้งหลาย กำลังของเราคือ “ทศพลญาณ” อันมีอำนาจบันดาลให้ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของเรา หลุดพ้นจากบ่วงและกรงเช่นเดียวกับเรา บุคคลจะมีความสุขเต็มที่ ก็เพราะเป็นอิสระปราศจากเครื่องผูกพัน เที่ยวไปได้ตามปรารถนา เหมือนเนื้อในป่าที่ไม่ติดบ่วง ด้วยประการฉะนี้ ความทุกข์ทั้งปวงก็จะหลุดร่วงไปเอง

ยโสธราเอย ๖ ปี ที่เราจากไป ไปเพื่อประโยชน์ของเธอ ของพระประยูรญาติ และของชาวโลกทั้งมวล บัดนี้เราได้ค้นพบสิ่งที่เราปรารถนาแล้ว และได้นำมาฝาก
สิ่งนี้คือ อมตธรรม อันบุคคลผู้ดื่มแล้ว ไม่ต้องเกิด แก่ เจ็บตาย อีกต่อไป ยโสธรา …

เราได้รู้แจ้งแล้วว่า ความสุขอันเป็นโลกีย์ทั้งมวลมีที่สุดเป็นทุกข์
นันทิราคะ คือ ความกำหนัด อาศัยความเพลิดเพลินทั้งมวล มีที่สุดเป็นความเศร้า
ความพอใจในภพทั้งปวง เป็นการร่านไป ในหลุมถ่านเพลิงอันลุกโพลง
ความสงบเยือกเย็นอันปราศจากกิเลสนั้นแลคือ รางวัลอันประเสริฐที่มนุษย์ควรขึ้นให้ถึง ยโสธราเอย !
ไม่มีความสุขใด เสมอด้วยความสงบ ไม่มีความสงบใด เสมอด้วยพระนิพพาน..
———————–
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567
………………………………
บำเพ็ญกุศลทักษณานุปทาน
ถวายผ้าไตรจำนวน150ไตรร่วมถวายปัจจัยไทยธรรมแก่พระมหาเถระสวดพระธรรมนิยามน้อมอุทิศถวายแก่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์( สมศักดิ์ อุปสโม)
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

น้อมถวายปัจจัยจำนวน100,000บาทแก่คณะสงฆ์
เข้าปริวาสปฏิบัติธรรม ณ.วัดดอนตะโหนด ต.โพทะเล
อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

ทำบุญใส่บาตรคณะพระธุดงค์
โครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
เขาคิชฌกูฎสู่เขาพนมรุ้ง จันทบุรีถึงบุรีรัมย์
ณ.วัดป่าอุทุมพร จ.จันทบุรี

เลี้ยงอาหารนักเรียน
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนชั้นม.1-6
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร
ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหาร แก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

พรุ่งนี้ไปวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

พรุ่งนี้ไปวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
…………………………………..
บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
น้อมอุทิศถวาย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์ อุปสโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อดีตกรรมการมหาเถระสมาคม

ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567
เริ่มพิธีเวลา 8.00 น.

ณ ศาลาชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญศิษย์ญานุศิษย์ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โดยพร้อมเพรียงกัน
————————————
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567
………………………………
ทำบุญใส่บาตรคณะพระธุดงค์
โครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
เขาคิชฌกูฎสู่เขาพนมรุ้ง จันทบุรีถึงบุรีรัมย์
ณ.เขื่อนพลวง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จ.จันทบุรี

เลี้ยงอาหารนักเรียนโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนชั้นม.1-6
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร
ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหาร แก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
………………………………….
26 มิถุนายน วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่ 26มิถุนายน 2567

วันพุธที่ 26มิถุนายน 2567
………………………………
ทำบุญใส่บาตรคณะพระธุดงค์ขึ้นเขาสมาทานธุดงค์
โครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติวันที่24-14 ก.ค.
เขาคิชฌกูฎสู่เขาพนมรุ้ง จันทบุรีถึงบุรีรัมย์
ณ.เขื่อนพลวง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จ.จันทบุรี

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์วัดดอนตะโหนด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร
ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหาร แก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
………………………………
ตั้งโรงทานอาหารสำหรับญาติโยมมาทำบุญใส่บาตรคณะพระธุดงค์ โครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
ณ.วัดป่าตะเคียนทอง จ.จันทบุรี

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์จำนวน600รูปงานประชุมพระสังฆาธิการ
คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ณ.มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร
ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหาร แก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567
………………………………
ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระนิสิตปริญญาโท สาขาวิปัสสนาภาวนาเข้าปฏิบัติธรรมปริวาสกรรม
ณ.วัดดอนตะโหนด จ.สิงหบุรี
วันที่13-28 มิถุนายน 2567

ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร
และแม่ชีงานปริวาสกรรมประจำปี2567
ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหาร แก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567
………………………………
ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร
และแม่ชีงานปริวาสกรรมประจำปี2567
ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหาร แก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567
………………………………
ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร
และแม่ชีงานปริวาสกรรมประจำปี2567
ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหาร แก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
………………………………
ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร
และแม่ชีงานปริวาสกรรมประจำปี2567
ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหาร แก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ