วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

วันพุธที่ 9 มิถุนายน  2564

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 400-500รูป/คน

:น้อมถวายปัจจัยทำบุญทุกอย่าง
พระอาจารย์จรัน อนังคโณ
เนื่องในวันพระสิ้นเดือน7

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่านที่ร่วมบุญ เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
อานิสงค์ผลบุญใดที่เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วยการสวดท่องจำพระปาฏิโมกข์

ตลอดถึงความเพียรทุกอริยบทที่ท่าน
กำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม
จนเกิดคุณวิเศษในคุณของพระศรีรัตนตรัย

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน  2564

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 400-500รูป/คน

ผัดซีอิ้ว 700กล่องแจกผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่านที่ร่วมบุญ เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
อานิสงค์ผลบุญใดที่เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วยการสวดท่องจำพระปาฏิโมกข์

ตลอดถึงความเพียรทุกอริยบทที่ท่าน
กำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม
จนเกิดคุณวิเศษในคุณของพระศรีรัตนตรัย

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน  2564

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 400-500รูป/คน

มอบน้ำ5,000ขวดสกุลบุนนาค ทำอาหารแจกผู้ได้รับผลกระทบโควิด19

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่านที่ร่วมบุญ เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
อานิสงค์ผลบุญใดที่เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วยการสวดท่องจำพระปาฏิโมกข์

ตลอดถึงความเพียรทุกอริยบทที่ท่าน
กำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม
จนเกิดคุณวิเศษในคุณของพระศรีรัตนตรัย

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน  2564

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 400-500รูป/คน

ถวายปัจจัยร่วมสร้างหอฉันท์ศูนย์ปฏิบัติธรรม 
ธรรมโมลี ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายปัจจัยร่วมสร้างโรงเรียนบาฬีพุทธโฆษ นครปฐม

เป็นตัวแทนเจ้าภาพถวายห้องเย็น
ไว้ในโรงครัวอุทยานธรรมดงยาง
จ.ศรีสะเกษ

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่านที่ร่วมบุญ เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
อานิสงค์ผลบุญใดที่เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วยการสวดท่องจำพระปาฏิโมกข์

ตลอดถึงความเพียรทุกอริยบทที่ท่าน
กำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม
จนเกิดคุณวิเศษในคุณของพระศรีรัตนตรัย

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

ร่วมอนุโมทนาบุญ สร้างหอฉันและห้องเรียนวิชาครูวิปัสสนา งบ 3,500,000 บาท ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ร่วมอนุโมทนาบุญ สร้างหอฉันและห้องเรียนวิชาครูวิปัสสนา งบ 3,500,000 บาท  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
      หอฉันเดิมของสำนักค่อนข้างเตี้ย อยู่ใต้ถุนศาลาปฏิบัติ อากาศไม่ถ่ายเท ไม่ถูกสุขลักษณะอนามัย ทางสำนักจึงมีมติจะสร้างหอฉันใหม่ 200 ที่นั่ง พร้อมกับสร้างห้องเรียนวิชาครูวิปัสสนา เพื่อสร้างวิปัสสาจารย์ผู้เผยแผ่วงศ์วิปัสสนาสืบไป
       ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี ถนนธนะรัชต์-เขาใหญ่ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง. จ.นครราชสีมา 30130.  
       พระวิปัสสนาจารย์ : #พระภาวนาพิศาลเมธี (ประเสริฐ มนฺตเสวี).    ติดต่อที่ พระจักรพงษ์ ปิยธมฺโม โทร 09 90594995
       วิธีฝึกนั่งเจริญเมตตา+ ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนา เบื้องต้น ดูที่ https://www.facebook.com/100001652611309/posts/2293829937348738/

การเดินทาง : รถตู้หมอชิต – ปากช่อง ส่งที่สำนักปฏิบัติธรรมธรรมโมลี 350 บาท  ดูแผนที่ https://goo.gl/maps/jWAiuxZLpboKEbZ5A

ติดต่อศูนย์ปฏิบัติธรรม ที่ https://www.facebook.com/Dhammamolee

*** ผู้ที่ต้องการรับใบอนุโมทนาบัตร ให้โอนปัจจัยเข้าบัญชีของศูนย์ปฏิบัติธรรมก่อน  แล้วระบุให้ศูนย์โอนเข้าบัญชี สร้างหอฉัน ธรรมโมลี อีกที

บัญชีธนาคารออมสิน 02 03622 224 22
ชื่อบัญชีสร้างหอฉันท์ ธรรมโมลี

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน  2564

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 400-500รูป/คน

:ถวายอิฐตัวหนอน 18,000 ตัว
ปูลานปฏิบัติธรรม ณ.อุทยานธรรมดงยาง

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่านที่ร่วมบุญ เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
อานิสงค์ผลบุญใดที่เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วยการสวดท่องจำพระปาฏิโมกข์

ตลอดถึงความเพียรทุกอริยบทที่ท่าน
กำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม
จนเกิดคุณวิเศษในคุณของพระศรีรัตนตรัย

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันศุกร์ดีที่ 4 มิถุนายน 2564

วันศุกร์ดีที่ 4 มิถุนายน  2564

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 400-500รูป/คน

:ร่วมซื้อที่ดินจำนวน10ไร่
ถวายพระอาจารย์ดร.มหาธีรเพชร ธีรเวที
ป.ธ.9 รองเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
เพื่อสร้างศาสนะทายาทในพระพุทธศาสนา น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่านที่ร่วมบุญ เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
อานิสงค์ผลบุญใดที่เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ด้วยการสวดท่องจำพระปาฏิโมกข์

ตลอดถึงความเพียรทุกอริยบทที่ท่าน
กำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม
จนเกิดคุณวิเศษในคุณของพระศรีรัตนตรัย

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน  2564
: ทำบุญถวายมหาสังฆทานผ้าไตรจีวร100ไตรพร้อมปัจจัยไทยธรรม
ถวายอิฐบล็อดปูลานปฏิบัติธรรม18,000ก้อน
ถวายห้องเย็นขนาด4×4เมตรเข้าโรงครัว
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม
 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ 
ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 300-400รูป/คน

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่าน เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————
เจ้าภาพที่ร่วมบุญผ้าไตรเดือนมิถุนายน 2564
ตั้งนะโม3จบ
น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย

กล่าวคำถวาย

อิมานิ มะยัง ภันเต 
ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ 
สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมานิ ปังสุกูละจีวะรานิ 
สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุล จีวร กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุล จีวร กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ
—————
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
อานิสงค์ผลบุญใดที่เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ด้วยการสวดท่องจำพระปาฏิโมกข์

ตลอดถึงความเพียรทุกอริยบทที่ท่าน
กำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม
จนเกิดคุณวิเศษในคุณของพระศรีรัตนตรัย

ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีส่วน
แห่งอานิสงค์ผลบุญคุณวิเศษ
ของท่านด้วยเถิด

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆังนิพพานัง 
ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณามุทิตา อุเบกขา 

นำส่งให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย ญาติมิตร 
ครูบาอาจารย์ ผู้มีชีวิตและผู้ล่วงลับ
ลูกหลาน บริวาร อาชีพ หน้าที่การงาน
พยัญชนะ ตัวอักษร ตัวเลขทุกภาษา
สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนะชาติ
ธนบัตรเงินตราทุกสกุลทุกประเทศในโลกนี้
ที่ใช้หนี้ได้ตามกฏหมาย
ตลอดถึงสรรพสัตว์ สรรพวิญญานไม่มีประมาณ 
แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ
แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์
พระจันทร์ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา
รุกขเทวดานางไม้ทั้งหลาย เทวาอารักษ์
ทุกภพทุกภูมิ เชื้อโรคในคน เชื้อโรคในสัตว์ 
ยารักษาโรคทุกชนิด
จงมีส่วนในมหาสังฆทานที่ข้าพเจ้าน้อมถวาย
เป็นพุทธบูชาในวันอัฏฐมีบูชาด้วยเทอญ

ทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์มาจากผู้มีศรัทธาในทิศทั้งสี่ ข้าพเจ้าทำหน้าที่อุบาสิกาเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามโอกาส

ข้าแต่ท่านผู้เจริญที่มีศรัทธาร่วมบุญในทุกๆวันจงอธิฐานถึงระลึกถึงกุศลผลบุญที่ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระรัตนตรัยเถิด

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564

วันพุธที่ 2 มิถุนายน  2564
: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 300-400รูป/คน

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่าน เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..

วันนี้ทำ
ขนมจีนน้ำยา 600 ชุด
ปลากระป๋องข้าวเหนียวแจ่วบอง 500ชุด
ขนุนทองประเสริฐ 539กล่อง
ส่งมอบเป็นกำลังใจให้แพทย์พยาบาล
โรงพยาบาลกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
————————————

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน  2564
: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 300 รูป/คน

: ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดพระนิสิต
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

: ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดโครงการอบรมพระธรรมฑูตรุ่นที่27 
ณ.ศูนย์พัฒนาศาสนาแค็มป์สน
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่าน เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..

วันนี้ทำ
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย 712กล่อง
หมูทอดข้าวเหนียวแจ่วบอง 780 กล่อง
ขนุนทองประเสริฐ 514 กล่อง
ส่งมอบเป็นกำลังใจให้แพทย์พยาบาล
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
————————————

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 300 รูป/คน

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่าน เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..

วันนี้ทำ
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย 1,300 กล่อง
ไก่ทอดจำนวน 435ห่อ
ส่งมอบเป็นกำลังใจให้แพทย์พยาบาล
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
————————————
..เก็บไว้เป็นของเขา..
..ให้ไว้เป็นของเรา..
..ยิ่งเก็บยิ่งได้น้อย..
..ยิ่งให้ยิ่งได้มาก..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 300 รูป/คน

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่าน เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..