วันอังคารที่28มีนาคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่28มีนาคม พ.ศ.2566

ทำบุญใส่บาตร ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา
ณ.มหาเจดีย์พุทธคยา
: ถวายภัตตาหารแก่พระธุดงค์ โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติดินแดนพุทธภูมิสี่สังเวชนียสถาน
ณ. เขาคิชฌกูฏสู่มหาเจดีย์พุทธคยา

: ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์ สามเณร
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการอบรมท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามณร
และผู้ปฏิบัติธรรมวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

อนุโมทนาบุญร่วมกันคะ

สมาทานศีล 5
ตั้งนะโม 3 จบ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ธัมมิกานิ
ธัมมะลัทธานิ ติณณัง ระตะนานัญจะ
มะหาภิกขุสังฆัญจะ สามะเณรานัญจะ
สีละวันตานัง อุปาสะกานัญจะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ติระตะนัญจะ มะหาภิกขุสังโฆ จะ สามะเณรา จะ
สีละวันโต อุปาสะกา จะ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุอัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุ อาทีนัง ญาตะกานัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้

เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ

==========================
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมบุญ
อุปฐากถวายปัจจัยสี่แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ตลอดโครงการ

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมบุญ
อุปฐากถวายปัจจัยสี่แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ตลอดโครงการ

สมาทานศีล 5
ตั้งนะโมสามจบ

รินน้ำลงดิน กล่าวตามตัวหนังสือ

กุศลผลบุญใดที่เกิดจากการจาริกธุดงค์ธรรมยาตราเผยแผ่ธรรม ของพระธุดงค์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ณ ดินแดนพุทธภูมิสี่สังเวชนียสถาน ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 28 มีนาคม 2566

ข้าพเจ้ามีโอกาสร่วมถวายปัจจัยค่ายานพาหนะ ในการเดินทางจาริกธุดงค์ในดินแดนพุทธภูมิสี่สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย

มีโอกาสร่วมบุญถวายอาหารบิณฑบาตร

: ถวายผ้าห่มพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ สี่สังเวชนียสถาน
: ถวายยารักษาพยาบาลพระสงฆ์ที่อาพาธป่วยไข้ระหว่างทาง ถวายน้ำดื่ม น้ำปานะ ทุกวัน

: ทอดผ้าป่าทำนุบำรุงพระอารามต่างๆ ณ ที่ทำภัทกิจและพักค้างคืนในแต่ละวัน ในแผ่นดินพุทธภูมิ ตลอดเส้นทางธุดงค์

ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศบุญนี้ จงสำเร็จแก่คุณบิดามารดา ปู่ย่าตายาย ครูอุปฌาชย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ผู้เกี่ยวข้องในหน้าที่การงาน ญาติพี่น้อง ลูกหลาน บริวาร บริษัท เพื่อนพ้อง ลูกพี่ ลูกน้อง จงมีส่วนในบุญนี้เสมอกัน

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นปฏิบัติบูชาแด่แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสฬแม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์ พระจันทร์ ผู้มีคุณต่อสรรพสิ่ง สรรพสัตว์ทั่วโลกธาตุด้วยปฏิบัติบูชานี้

ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาด้วยจิตที่เป็นกุศล แก่กุ้ง หอย ปู ปลา หมู เห็ด เป็ด ไก่ ช้าง ม้า วัว ควาย นก หนู ผึ้ง งู สัตว์ในดิน สัตว์ในน้ำ สัตว์ในมหาสมุทร แมลงเล็ก แมลงน้อย สัตว์เดรัจฉาน หมา แมว
ที่ข้าพเจ้าเคยเลี้ยงดูหรือดูดดื่มกินเลี้ยงชีวิต หากเคยเบียดเบียนท่านด้วยกายวาจาใจ

ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนในกุศลอันบริบูรณ์นี้ มีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ มีสุขขอให้สุขยิ่งๆขึ้น

ขอแผ่เมตตาอุทิศให้ท้าวจัตตุโลกบาลทั้งสี่ พญาครุฑในธนบัตรเงินไทย และธนบัตรเงินตราทุกสกุลในโลกนี้ ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมาย สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนะชาติ ตลอดถึงทรัพย์สมบัติเงินทอง จงมีส่วนในกุศลมหาศาล

น้อมอุทิศแก่เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าทุ่ง เจ้าท่า รุกขเทวดานางไม้ เทวดาทั้งจักรวาล ทุกภพ ทุกภูมิ ไม่มีประมาณจงมีส่วนในบุญและอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ โดยฉับพลัน

น้อมกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ด้วยพุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆัง นิพพานัง ทรัพย์ใดที่เป็นทรัพย์ของข้าพเจ้า ขอให้ทรัพย์นั้นงอกเงยหลั่งไหล ดั่งข้าวเปลือกที่ปลูกลงในเนื้อนา
เพื่อดูแลทำนุบำรุงบิดามารดา และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

ขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรง ดุจพญาช้างสาร เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความเจริญในการดำรงค์ชีวิต อย่างผู้ประเสริฐตลอดกาลและนาน
……………………………………………………………………………

ท่านทั้งหลาย ไม่ว่าท่านจะเป็นมนุษย์หรือเทวดา
จงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ท่านทั้งหลาย ไม่ว่าท่านจะเป็นมนุษย์หรือเทวดา
จงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ท่านทั้งหลาย ไม่ว่าท่านจะเป็นมนุษย์หรือเทวดา
จงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

..สาธุ..บุญรักษา..
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่27มีนาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่27มีนาคม พ.ศ.2566

ทำบุญใส่บาตร ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา
ณ.มหาเจดีย์พุทธคยา
: ถวายภัตตาหารแก่พระธุดงค์ โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติดินแดนพุทธภูมิสี่สังเวชนียสถาน
ณ. เขาคิชฌกูฏสู่มหาเจดีย์พุทธคยา

ถวายปัจจัยวัดบังคลาเทศพุทธคยา
จำนวน 120,000บาท

ถวายปัจจัยจำนวน 150,006 บาทร่วมสร้างวัดไทยมคธพุทธปัสสนา พุทธคยา
พระวิเทศโพธิคุณ
(หลวงพ่อสุเทพ อกิญฺจโน)
มอบปัจจัยถวายคืนพระอาจารย์จรัน
อนังคโณ เป็นค่าใช้จา่ยในโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ

ถวายปัจจัยวัดลาวอินเตอร์ พุทธคยา
จำนวน100,009บาท

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการ
อบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ
รุ่นที่ 29 ณ.มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

: ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์ สามเณร
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการอบรมท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามณร
และผู้ปฏิบัติธรรมวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

อนุโมทนาบุญร่วมกันคะ

สมาทานศีล 5
ตั้งนะโม 3 จบ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ธัมมิกานิ
ธัมมะลัทธานิ ติณณัง ระตะนานัญจะ
มะหาภิกขุสังฆัญจะ สามะเณรานัญจะ
สีละวันตานัง อุปาสะกานัญจะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ติระตะนัญจะ มะหาภิกขุสังโฆ จะ สามะเณรา จะ
สีละวันโต อุปาสะกา จะ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุอัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุ อาทีนัง ญาตะกานัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้

เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ

==========================
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่26มีนาคม พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่26มีนาคม พ.ศ.2566

ทำบุญใส่บาตร ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา
ณ.มหาเจดีย์พุทธคยา
: ถวายภัตตาหารแก่พระธุดงค์ โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติดินแดนพุทธภูมิสี่สังเวชนียสถาน
ณ. เขาคิชฌกูฏสู่มหาเจดีย์พุทธคยา

:ถวายปัจจัยจำนวน100,000บาท
แก่พระราชรัตนมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์โซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์
ณ.วัดป่าภาวนาภิรมย์ ภูกามยาว
จ.พะเยา

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการ
อบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ
รุ่นที่ 29 ณ.มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

: ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์ สามเณร
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการอบรมท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามณร
และผู้ปฏิบัติธรรมวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

อนุโมทนาบุญร่วมกันคะ

สมาทานศีล 5
ตั้งนะโม 3 จบ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ธัมมิกานิ
ธัมมะลัทธานิ ติณณัง ระตะนานัญจะ
มะหาภิกขุสังฆัญจะ สามะเณรานัญจะ
สีละวันตานัง อุปาสะกานัญจะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ติระตะนัญจะ มะหาภิกขุสังโฆ จะ สามะเณรา จะ
สีละวันโต อุปาสะกา จะ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุอัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุ อาทีนัง ญาตะกานัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้

เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ

==========================
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่25มีนาคม พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่25มีนาคม พ.ศ.2566

ทำบุญใส่บาตร ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา
ณ.มหาเจดีย์พุทธคยา
: ถวายภัตตาหารแก่พระธุดงค์ โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติดินแดนพุทธภูมิสี่สังเวชนียสถาน
ณ. เขาคิชฌกูฏสู่มหาเจดีย์พุทธคยา

:ถวายปัจจัย100,000บาท
:ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการ
อบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ
รุ่นที่ 29 ณ.มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

: ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์ สามเณร
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการอบรมท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามณร
และผู้ปฏิบัติธรรมวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

อนุโมทนาบุญร่วมกันคะ

สมาทานศีล 5
ตั้งนะโม 3 จบ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ธัมมิกานิ
ธัมมะลัทธานิ ติณณัง ระตะนานัญจะ
มะหาภิกขุสังฆัญจะ สามะเณรานัญจะ
สีละวันตานัง อุปาสะกานัญจะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ติระตะนัญจะ มะหาภิกขุสังโฆ จะ สามะเณรา จะ
สีละวันโต อุปาสะกา จะ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุอัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุ อาทีนัง ญาตะกานัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้

เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ

==========================
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันที่23/ 24 มีนาคม พ.ศ.2566

วันที่23/ 24 มีนาคม พ.ศ.2566

: ถวายภัตตาหารแก่พระธุดงค์ โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติดินแดนพุทธภูมิสี่สังเวชนียสถาน
ณ. เขาคิชฌกูฏสู่มหาเจดีย์พุทธคยา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการ
อบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ
รุ่นที่ 29 ณ.มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

: ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์ สามเณร
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการอบรมท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามณร
และผู้ปฏิบัติธรรมวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

อนุโมทนาบุญร่วมกันคะ

สมาทานศีล 5
ตั้งนะโม 3 จบ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ธัมมิกานิ
ธัมมะลัทธานิ ติณณัง ระตะนานัญจะ
มะหาภิกขุสังฆัญจะ สามะเณรานัญจะ
สีละวันตานัง อุปาสะกานัญจะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ติระตะนัญจะ มะหาภิกขุสังโฆ จะ สามะเณรา จะ
สีละวันโต อุปาสะกา จะ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุอัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุ อาทีนัง ญาตะกานัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้

เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ

==========================
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566

: ถวายภัตตาหารแก่พระธุดงค์ โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติดินแดนพุทธภูมิสี่สังเวชนียสถาน
ณ. เขาคิชฌกูฏสู่มหาเจดีย์พุทธคยา

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการ
อบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ
รุ่นที่ 29 ณ.มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

: ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์ สามเณร
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการอบรมท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามณร
และผู้ปฏิบัติธรรมวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

อนุโมทนาบุญร่วมกันคะ

สมาทานศีล 5
ตั้งนะโม 3 จบ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ธัมมิกานิ
ธัมมะลัทธานิ ติณณัง ระตะนานัญจะ
มะหาภิกขุสังฆัญจะ สามะเณรานัญจะ
สีละวันตานัง อุปาสะกานัญจะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ติระตะนัญจะ มะหาภิกขุสังโฆ จะ สามะเณรา จะ
สีละวันโต อุปาสะกา จะ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุอัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุ อาทีนัง ญาตะกานัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้

เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ

==========================
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่ 21มีนาคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 21มีนาคม พ.ศ.2566

: ถวายภัตตาหารแก่พระธุดงค์ โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติดินแดนพุทธภูมิสี่สังเวชนียสถาน
ณ. เขาคิชฌกูฏสู่เจดีย์พุทธคยา

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการ
อบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ
รุ่นที่ 29 ณ.มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

: ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์ สามเณร
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการอบรมท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามณร
และผู้ปฏิบัติธรรมวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

: ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร วัดแสงสว่าง จ.พิษณุโลก

: ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร วัดมะเกลือ กรุงเทพมหานคร

อนุโมทนาบุญร่วมกันคะ

สมาทานศีล 5
ตั้งนะโม 3 จบ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ธัมมิกานิ
ธัมมะลัทธานิ ติณณัง ระตะนานัญจะ
มะหาภิกขุสังฆัญจะ สามะเณรานัญจะ
สีละวันตานัง อุปาสะกานัญจะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ติระตะนัญจะ มะหาภิกขุสังโฆ จะ สามะเณรา จะ
สีละวันโต อุปาสะกา จะ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุอัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุ อาทีนัง ญาตะกานัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้

เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ

==========================
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566

: ร่วมทอดผ้าป่ากับคณะพระธุดงค์
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระธุดงค์ โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมดินแดนพุทธภูมิสี่สังเวชนียสถาน
ณ.รพ.หมอชีวกโกมารภัจจ์ เขาคิชฌกูฏ
น้อมถวายพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (วิเชียร วชิรวํโส ดร.)
เจ้าอาวาส
วัดไทยสิริราชคฤห์ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย จำนวน300,000กว่าบาท

: ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์ สามเณร
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ โครงการท่องจำพระปาฏิโมกข์
ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ร่วมถวายภัตตาหารแก่โครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศรุ่นที่29 ณ.มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

:ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด วัดวังทอง จ.พิษณุโลก

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามณร
และผู้ปฏิบัติธรรมวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

อนุโมทนาบุญร่วมกันคะ

สมาทานศีล 5
ตั้งนะโม 3 จบ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ธัมมิกานิ
ธัมมะลัทธานิ ติณณัง ระตะนานัญจะ
มะหาภิกขุสังฆัญจะ สามะเณรานัญจะ
สีละวันตานัง อุปาสะกานัญจะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ติระตะนัญจะ มะหาภิกขุสังโฆ จะ สามะเณรา จะ
สีละวันโต อุปาสะกา จะ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุอัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุ อาทีนัง ญาตะกานัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้

เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ

==========================
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2566

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระธุดงค์ โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมดินแดนพุทธภูมิสี่สังเวชนียสถาน
ณ วัดไทยสิริราชคฤห์ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

: ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์ สามเณร
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามณร
และผู้ปฏิบัติธรรมวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

: ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด ณ สถานปฏิบัติธรรมวิโรจนาราม ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

: ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ถวายภัตตาหาร โครงการอบรมพระธรรมฑูต ณ มหาจุฬาอาศรม อำเภอดงพญาเย็น จังหวัดนครราชสีมา

อนุโมทนาบุญร่วมกันคะ

สมาทานศีล 5
ตั้งนะโม 3 จบ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ธัมมิกานิ
ธัมมะลัทธานิ ติณณัง ระตะนานัญจะ
มะหาภิกขุสังฆัญจะ สามะเณรานัญจะ
สีละวันตานัง อุปาสะกานัญจะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ติระตะนัญจะ มะหาภิกขุสังโฆ จะ สามะเณรา จะ
สีละวันโต อุปาสะกา จะ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุอัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุ อาทีนัง ญาตะกานัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้

เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ

==========================
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่18มีนาคม 2566

วันเสาร์ที่18มีนาคม 2566

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระธุดงค์ โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมดินแดนพุทธภูมิสี่สังเวชนียสถาน
ณ.วัดกุสาวดีวรวิหาร กุสินารา ประเทศอินเดีย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดอุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกศ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สวดท่องจำพระปาฏิโมกข์
วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรมตลอดปี
ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

อดีตวันศุกร์ที่17มีนาคม 2566

อดีตวันศุกร์ที่17มีนาคม 2566

เส้นทางแสวงบุญ

บุญกุศลที่เกิดขึ้นในดินแดนพุทธภูมิ ณ.สี่สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย

เมื่อค่ำคืนของเมื่อวาน

จุดเทียนห้าร้อยถวายเป็นพุทธบูชาณ.ยมกปาฏิหาริย์สถานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรม มีผู้บรรลุธรรมสองร้อยล้านคน

ทำวัตรสวดมนต์เย็นระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย แผ่เมตตาถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายให้มีดวงตาเห็นธรรม

เช้าทำวัตรเช้าทำบุญใส่บาตร

อธิษฐานบารมีถึงรัตนอุบาสก
—อนาถบิณฑิกะเศรษฐี–
คุณธรรมใดทำให้เป็นพระโสดาบัน
ข้าพเจ้าขอมหาอนุโมทนาทุกธรรม
ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงธรรมด้วยอนุโมทนานี้ด้วยเทอญ
…………………………………………
ร่วมกันถวายปัจจัยแก่พระวิทยากร

แยกย้ายเดินทางกลับประเทศไทย

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ และคณะเดินทางไปราชฤคห์เพื่อร่วมโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติแดนแดนพุทธภูมิ ณ.สี่สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

สาธุห้าล้านบุญ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ