วันจันทร์ที่4มกราคม2564

วันจันทร์ที่4มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

กุศลผลบุญใดที่ข้าพเจ้าเพียรสร้างเพียรกระทำด้วยกายวาจาใจทั้งหมดทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย และคุณบิดามารดา

ขออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย
บรรพบุรุษ บรรพชนผู้ล่วงลับ
สรรพสัตว์สรรพวิญญานไม่มีประมาณ
จงมีส่วนในการอุทิศกุศลผลบุญของข้าพเจ้า

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาทุกท่านให้ตลอดปลอดภัยจากภัยทั้งหลายทั้งสิ้นมีสุขภาพแข็งแรง สุขกายสบายใจด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่3มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่3มกราคม 2564
ร่วมรดน้ำศพ หลวงปู่ทองสูรย์ โพธ์งาม
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ความจริงที่ทุกคนรู้ดี
ไม่ช้าก็เร็วต้องตายทุกคน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่3มกราคม2564

วันอาทิตย์ที่3มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ จำนวน500รูป/คน

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
ที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม
ณ.วัดธาตุพระอารามหลวง ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ร่วมไถ่ชีวิตวัว9ชีวิต เข้าคอกอภัยทาน
ที่พักสงฆ์อุดมโชคโนนโพน ต.บ้านเนิน
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

กุศลผลบุญใดที่ข้าพเจ้าเพียรสร้าง
เพียรกระทำด้วยกายวาจาใจทั้งหมดทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย และคุณบิดามารดา

ขออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย
บรรพบุรุษ บรรพชนผู้ล่วงลับ
สรรพสัตว์สรรพวิญญานไม่มีประมาณ
จงมีส่วนในการอุทิศกุศลผลบุญของข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่2มกราคม 2564

วันเสาร์ที่2มกราคม 2564
ทำบุญใส่บาตร
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ณ.อุทยานธรรมดงยาง 
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
………………………………………………….
พอใจในสิ่งที่มี
พอดีในสิ่งที่พอใจ
ร่มเย็น เป็นสุข

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ทำบุญใหญ่วันขึ้นปีใหม่

ทำบุญใหญ่วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ที่1มกราคม 2564

เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวร
จำนวน900ไตร แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ร่วมสร้างห้องน้ำ 
ร่วมถวายดินถมที่สร้างวัด 
ถวายปัจจัยพระสงฆ์อาพาธ
ถวายค่าภัตตาหารสำนักวิโรจนาราม อ.ปากช่อง

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง 
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ความดีงามในสิ่งที่กระทำไว้ด้วยกายวาจาใจ
จะส่งให้เกิดความดีงามต่อไปในวันหน้า
ทำเช่นไร..ย่อมได้รับผลเช่นนั้น
ทำทุกวันให้เกิดคุณและมีค่าแต่ตนเองและผู้อื่น
ความดีในใจสร้างวันเวลาให้มีค่าเสมอ
สวัสดีปีใหม่

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่31ธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่31ธันวาคม 2563

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ เนื่องในวันสิ้นปี2563

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่28ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่28ธันวาคม 2563
เข้าสู่เดือนที่2
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายมหาสังฆทานและทอดผ้าป่า
น้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์โครงการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
ปี2564

จุดฉันท์เพล วัดทางสาย
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

………………………………….
ประกาศอนุโมทนา

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมกราบอนุโมทนา
ในกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้พากเพียร
เดินจาริกธุดงค์ด้วยขันติบารมีธรรม
เดินเท้าเปล่า ฉันท์มื้อเดียว
ในการเจริญสติเจริญปัญญา
เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
น้อมกราบมหาอนุโมทนากับพระสงฆ์เนื้อนาบุญ
ทั้งหมดทุกรูปทุกองค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิดพระคุณเจ้า
————————
ข้าพเจ้าขออาราธนา
คุณแห่งพระพุทธรัตนะ
คุณแห่งพระธรรมรัตนะ
คุณแห่งพระสังฆรัตนะ
และธรรมวิเศษทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่คณะเจ้าภาพผู้ร่วมบุญในการถวายความอุปถ้มภ์พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ให้เป็นผู้สมปรารถนาทุกประการ

ข้าพเจ้าเป็นสะพานบุญที่มีศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรัย นำปัจจัยใช้สอยในโครงการจาริกธุดงค์ตลอด36วันเสร็จสิ้นเรียบร้อย ทุกบาททุกสตางค์เป็นข้าวปลาอาหาร น้ำดื่มน้ำปานะและจิปาถะต่างๆ

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านทั้งหลายด้วยเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

เตรียมข้าวหลามหอมหวาน ณ.วัดพรหมรังษี อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เตรียมข้าวหลามหอมหวาน ณ.วัดพรหมรังษี อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
ถวายพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เพื่อเดินทางกลับ

ต้นไผ่คุยกันว่า..อยากติดรถไปศรีสะเกษ..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่27ธันวาคม 2563

วันอาทิตย์ที่27ธันวาคม 2563
เข้าสู่เดือนที่2
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์โครงการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
ปี2564

จุดฉันท์เพล วัดสี่แยกบ้านกรูด
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
—————————
สิ่งของทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าผู้เดียว
ข้าวน้ำอาหารได้ทรัพย์มาจากเจ้าภาพผู้มีศรัทธา
ในทิศทั้งสี่ร่วมบุญ
ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนาเถิด
———————————-
..หยุดเดิน..
…หัวใจเต้นเป็นปรกติ..
..เป้าหมายยังเหมือนเดิม..
..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

สิ้นสุด..เพื่อเริ่มต้นใหม่

สิ้นสุด..เพื่อเริ่มต้นใหม่
มีวาสนาได้ร่วมโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม ปี2563-2564

สร้างกำลังใจเพื่อรักษาศรัทธา
ให้มั่นคงในคุณพระศรีรัตนตรัย
ขอให้มีชีวิตถึงวันพรุ่งนี้

มหาเจดีย์ภักดีประกาศคือที่หมาย

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่26ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่26ธันวาคม 2563
เข้าสู่เดือนที่2
ร่วมกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ทอดผ้าป่าถวายวัดพรหมรังษี
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์โครงการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
ปี2564

จุดฉันท์เพล วัดพรหมรังษี ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
—————————
สิ่งของทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าผู้เดียว
ข้าวน้ำอาหารได้ทรัพย์มาจากเจ้าภาพผู้มีศรัทธาในทิศทั้งสี่ร่วมบุญ
ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนาเถิด
———————————-

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ