18-23 มกราคม 2563

18-23 มกราคม 2563
คณะปฎิบัติธรรมเชตวันรุ่น2และคณะปฎิบัติธรรมรุ่น2.2
ร่วมกันแจกทานหน้ากุฎิพระพุทธเจ้าวัดเชตวันมหาวิหาร
และแจกทานที่วัดบุปผาราม วัดที่นางวิสาขาสร้างถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แจกอินทผาลัมแห้ง 2,000 ถุงน้ำหนัก 1,000กิโลกรัม
แอ้ปเปิ้ล160กิโลกรัมทับทิม 100กิโลกรัม
กล้วยลิง 120 โล ยาหม่อม2,500ตลับ ขนมเด็กลูกอม1,500ห่อ

ด้วยเดชแห่งทานศีลภาวนาที่ข้าพเจ้าสร้างถวายเพื่อพุทธบูชา
ธรรมบูชา สังฆบูชานี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข
เพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนากับข้าพเจ้าเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ