อดีตของวันเสาร์ที่11มีนาคม 2566

อดีตของวันเสาร์ที่11มีนาคม 2566

อดีตของวันวาน

สมมุติรถบัสเป็นศาลาปฏิบัติธรรม ทำวัตรเช้า

สมาทานศีล5
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธ
พระธัมโม พระสังโฆ เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า

อุกาสะ อุกาสะ ด้วยการประพฤติปฏิบัติ
ทั้งภายในและภายนอก ขอถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระโพธิญาณ พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง
ขอให้แม่พระธรณีจงเสด็จมาเป็นทิพย์ญานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า นิพพานนะปัจจัตโยโหตุ

บอกกล่าวเทวดานางฟ้า เจ้าที่เจ้าทาง
สวดธรรมจักรกัปวัฒนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัย

..พระวิทยากร..
พระดร.มหาธีรเพชร ธีรเวที
เมตตาแสดงธรรมขณะที่รถเคลื่อนไป

ระหว่างทาง ณ.วันไทยลฎฐิวันมหาวิหาร
ร่วมกันถวายปัจจัยจำนวน80,000รูปี
ซื้อที่ดินถวายวัดเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

ช่วงสายขึ้นเขาคิชฌกูฎ

กราบสักการะบูชาพระคันธกุฎิของพระพุทธเจ้า
ระลึกถึงพระกรุณาธิคุณด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

ช่วงเที่ยง
สามเณรและญาติโยมทั้งคณะถวายปัจจัย
แก่พระสงฆ์ที่อาพาธ 20,000บาท

กรวดน้ำอุทิศให้เปรตทั้งหลาย ณ.วัดที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ถวายผ้าห่มหลวงพ่อดำที่นาลันทา

ช่วงเย็น
สวดมนต์แผ่เมตตากรวดน้ำอุทิศแก่สรรพสัตว์สรรพวิญญานไม่มีประมาณ ณ.อดีตมหาวิทยาลัยนาลันทา
…………………………..
ขอให้ทุกท่านมีส่วนในบุญเสมอกันด้วยเทอญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ