วันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์ 2565

วันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์ 2565
ถวายปัจจัยซื้อที่ดินทางเข้าออกจำนวน6ไร่ ไร่ละ100,000บาท
ณ.วัดป่าภาวนาภิรมย์ ม่อนจำห้า จ.พะเยา

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ถึง5,000ปีสืบไป

พระราชรัตนมุนีเจ้าอาวาสกล่าวอนุโมทนา

—–ขออนุโมทนากับโยมแม่อาจารย์ และผู้ร่วมทำบุญผ่านโยมแม่อาจารย์
ที่เสียสละปัจจัยที่หามาได้โดยชอบธรรม หรือที่หามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงาน เพื่อสืบสานซื้อที่ดินสร้างวัด

วัดป่าภาวนาภิรมย์ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ด้วยเดชานุภาพแห่งทานมหาบารมีนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โยมแม่อาจารย์ และผู้ร่วมทำบุญผ่านโยมแม่

ตลอดถึงผู้อนุโมทนาทุกคนทุกท่าน จงประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูนผล ในอิฏฐผลมนุญกิจ ไปทุกทิศให้แคล้วคลาดปลอดภัย แล้วเป็นปัจจัยแห่งการเข้าถึงความพ้นทุกข์อันได้แก่พระนิพพานในอนาคตกาลอันไม่ไกลโพ้นนี้เทอญฯ—–

อานิสงส์ การถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนา

๑.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฏิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

๒.ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีตกต่ำ

๓.มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก

๔.ปรารถนาสิ่งใด ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์

๕.ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ

๖.ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทรัพย์สมบัติที่รุ่งเรืองตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้ างใหญ่ไพศาล

๗.มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

๘.มีพร้อมด้วยสุขเข้าถึงพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า

๙.จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ

๑๐.เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายเราจะไม่
ต้องเร่ร่อนไม่อดอยาก

๑๑.ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามเหมาะแก่การประกอบสัมมาอาชีพ ตามปรารถนาเป็นทำเลดี
ค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชผลเจริญงอกงาม

๑๒.เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาติ

นี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพผู้ร่วมบุญทุกท่าน
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในทุกบาททุกสตางค์ของท่านด้วยเถิด
–ทำความดีเป็นลมหายใจ–
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ