วันนี้..วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ 

วันนี้..วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
: ถวายภาชนะเบญจรงค์ 30 ชุด ณ วัดดอนตะโหนด อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งานฉลากภัตร
: ถวายชุดแม่ชีพม่า 30 ชุด ณ วัดกลางพรหมนคร จังหวัดสิงห์บุรี สำหรับโยคีผู้ปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 7 เดือนและตลอดชีวิต

———————————-
: ถวายภัตตาหารเช้า-เพลและน้ำปานะแก่พระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสทุกรูป 370 รูป ณ อาคารโพธิญาณราชวิชชาลัย พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

———————————-

 

สมาทานศีล 5

ตั้งนะโม 3 จบ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา
เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ
อิมานิ ปัจจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ

” คำถวายข้าว พระพุทธ ”
ตั้งนะโม 3 จบ และ กล่าวด้วย

อิมัง สูปะพยัญชะนะ สัมปันนัง
สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง
พุทธัสสะ ปูเชมิ (มะ)

” คำแปล ”
ข้าพเจ้า ขอบูชาด้วยโภชนะ ข้าวสาลี
พร้อมด้วยแกงกับ และ น้ำ อันประเสริฐนี้ แด่พระพุทธเจ้า

คำถวายสังฆทาน
“อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต
ภิกขุ สังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารนิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ”

..ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ..
..ข้าพเจ้าทั้งหลาย..ขอน้อมถวาย..ซึ่งภัตตาหาร..กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้..แด่พระภิกษุสงฆ์..
..ขอพระภิกษุสงฆ์..จงรับซึ่งภัตตาหาร..กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้..ของข้าพเจ้าทั้งหลาย..เพื่อประโยชน์..เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ..

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตโย
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศล…
ให้บิดามารดา.. ให้ราชาราชินี
ให้สามีภรรยา.. ให้บุตรธิดาหญิงชาย
ให้ญาติทั้งหลายในปัจจุบัน.ให้ท่านที่ล่วงลับ
ให้สรรพสัตว์ทั่วไป..ให้เทพไท้เบื้องบน
ให้คนมีเวร..ให้พระเณรที่เคารพ
ให้ศพสัมภเวสี..ให้เปรตผีอสุรกาย
ให้สัตว์ทั้งหลายที่เคยฆ่า..ให้มนุษย์นานาทุกคน
ให้ตนเองได้ด้วย..ให้คนป่วยอนาถาให้อุปัชฌาย์อาจารย์ที่รัก..ให้พรรคเพื่อนพ้อง
ให้พี่น้องท้องเดียวกัน..ให้ท่านเทวดาภาคพื้น
ให้ผู้ขมขื่นในนรก..ให้ผู้ตกทุกข์ได้ยาก
ให้ผู้มากไปด้วยบาป..ให้ผู้หยาบไปด้วยเวร
ให้ผู้ทุกข์เข็ญไปด้วยกรรม
ให้ผู้มีธรรมอันยอด..ให้ผู้บอดใบ้พิการ
ให้หมู่มารทุกตน..ให้เทพเบื้องบนพระพรหมและให้เหล่ายมทูต

…ขอให้กุศลผลบุญนี้จงมีทั่วถึง ได้รับแล้วพึงอนุโมทนาสาธุการ ด้วยความดีที่ข้าทำด้วยกุศลกรรมที่ข้าสร้าง
…ให้พ้นทุกข์มีสุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..