วันที่4พฤษภาคม

วันที่4พฤษภาคม
เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงรับพระบรมราชาภิเษก
เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

พระราชพิธีฉัตรมงคล หมายถึง
พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร
อันใช้เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็น
พระเจ้าแผ่นดินซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก
………………………………………………….

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ