วันจันทร์ที่6มีนาคม 2566

วันจันทร์ที่6มีนาคม 2566

ทอดผ้าป่าสามัคคีถวายปัจจัยสร้างธัมเมกขสถูปอุโบสถ
ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ4รูป
ณ.วัดอุทยานธรรมดงยางต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดอุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สวดท่องจำพระปาฏิโมกข์
วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรมตลอดปี
ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

ประกาศอนุโมทนา
นายนิรันดร์ ฮ้อแสงชัย นางจงจิตต์ ว่องวีรวัฒนกุล
น้อมถวายปัจจัยจำนวน5,000,000บาท สร้างธัมเมกขสถูปอุโบสถ
วัดอุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ

ญาติโยมจากทิศทั้งสี่ร่วมบุญเป็นจำนวน927,680บาท

นายประเสริฐ นางพรรษา พรหมสมบัติ
ถวายปัจจัยจำนวน240,000บาทซื้อที่ดิน
ขยายพื้นที่วัดดงก้าวกัลยาราม
ณ.มณฑลพิธีวางศิลาฤกษธัมเมกขสถูปอุโบสถในวันนี้

บุญใดกุศลใดที่ปรากฏในท่ามกลางผู้มีศีลทั้งหลาย
ข้าพเจ้าขอมหาอนุโมทนากับทุกบาททุกสตางค์ไม่มีประมาณ

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัย
เพื่อสืบทอดอายุพระศาสนาให้ถึง5,000ปี

ท่านทั้งหลายไม่ว่าท่านจะเป็นมนุษย์หรือเทวดา
จงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า..ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

สาธุเจ็ดล้าน

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ