ปัตจัตตัง หน้าที่ 17 ..คนใกล้ตาย..

ปัตจัตตัง หน้าที่ 17
……………………………………………………..
..คนใกล้ตาย..

นั่งสมาธิ..หลับตา
ระลึกถึงบุญกุศล
ที่เคยทอดกฐินพระราชทาน
สร้างโบสถ
สร้างศาลาสร้างกุฏิ
ถวายที่ดินสร้างวัด
สร้างเจดีย์
สร้างลานพระปราง
สร้างพระพุทธรูป
สร้างหอฉันท์
ซ่อมแซมบูรณะกุฏิ
สร้างหลังคาพระอุโบสถ
สร้างถนน
สร้างห้องน้ำ
ถวายค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สงฆ์
ถวายข้าวสารอาหารแห้ง
ถวายบาตร ถวายย่าม ถวายผ้าไตรจีวร
ถวายรองเท้า ถวายยารักษาพยาบาล
ถวายเครื่องขยายเสียง
ถวายทุนการศึกษาพระนิสิต
ถวายยานพาหนะ ถวายต้นไม้
ถวายภัตตาหาร ถวายโรงครัว
ถวายหม้อหุงข้าว ถวายเครื่องครัว
ถวายเทียน ถวายหลอดไฟ
ถวายชีวิตเป็นบริวารกฐิน
ถวายธรรมทานด้วยการเทศน์
แจกหนังสือสวดมนต์ประมาณล้านกว่าเล่ม

ขออาราธนาเทวานุภาพแห่งเทวดาทั้งจักรวาล จงมีส่วนในมหากุศลทั้งหมดทั้งมวล

ขออำนาจแห่งเทวดาที่ปกปักรักษาทุกสรรพสิ่ง ที่เป็นทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าจงเกื้อกูลให้ข้าพเจ้ามีทรัพย์ ที่ใช้หนี้ได้ตามกฏหมายไม่ขาดสาย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงดูแลบิดามารดา และช่วยเหลือสังคม

วันนี้ข้าพเจ้าถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ตลอดถึง
การรักษาศีล ให้ทาน เจริญภาวนา ข้าพเจ้าน้อมกราบถวายเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย หากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตขอให้ข้าพเจ้ามีสุคติถึงพระนิพพาน

กำลังของกุศลเป็นอาหารของจิต
กำลังของชีวิตมีอาหารเป็นเครื่องอยู่ของกาย

ไม่ต้องรอ..ให้ใกล้ตาย..แล้วนึกถึงบุญ
ระลึกถึงบุญกุศล..เป็นอารมณ์ทุกเวลา

สมบัติของใจ..แบ่งปันได้ไม่หมดสิ้น
ทำตามแม่ได้นะ..ไม่สงวนลิขสิทธิ์
ไม่ต้องรอ..ให้ป่วย
ไม่ต้องรอ..ให้ใกล้ตาย
ทำบุญได้ทุกวัน..เพราะบุญชื่อว่าความสุข

สร้างคอนเท็นต์..ให้จิต..ข้อสอบซ้อมตายทุกวัน

ถ้าไม่เคยถวายอะไร..ก็อนุโมทนากับแม่ได้นะ
อ่านแล้วน้อมอนุโมทนาได้ทุกตัวอักษร

สาธุปัตจัตตังธรรมทาน
……………………………………………………..
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ