ปฎิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ณ.เชตวันมหาวรวิหาร เมืองสาวัตถี แคว้นโกศล อุตรประเทศ ประเทศอินเดีย

ปฎิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา
ณ.เชตวันมหาวรวิหาร เมืองสาวัตถี แคว้นโกศล
อุตรประเทศ ประเทศอินเดีย
ปฎิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน
เดินจงกลม ฟังเทศน์
และพาญาติโยมร่วมปฎิบัติธรรม ให้ทาน
แก่ผู้แสวงบุญ ให้ทานแก่ผู้ยากไร้วัดบุปผาราม
เทศน์สอนธรรมนำปฎิบัติ
ให้ธรรมเป็นทานในวัดเชตวันมหาวรวิหาร
รวม69วัน

กุศลผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ดีแล้วด้วยทานศีลภาวนา ขอให้ทุกท่านจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญของข้าพเจ้า
เมื่ออนุโมทนาแล้วขอให้ท่านจงเจริญด้วย
อายุ วรรณะ สุขะ พละปฎิพาน ธนสารสมบัติ
ด้วยการอนุโมทนาเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ