ถวายเครื่องขยายเสียงโครงการวิปัสสนากรรมฐานดินแดนพุทธภูมิ ณ วัดสิริราชคฤห์ ประเทศอินเดีย

ถวายเครื่องขยายเสียงโครงการวิปัสสนากรรมฐานดินแดนพุทธภูมิ ณ วัดสิริราชคฤห์ ประเทศอินเดีย..

ตั้งนะโม 3 จบ
อุกาสะ อุกาสะ ด้วยการประพฤติปฎิบัติ ให้ทานรักษาศีลทั้งภายในและภายนอก ของบูชาแด่พระโพธิญาณ

พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง ขอให้แม่พระธรณีจงเสด็จมาเป็นทิพย์พยานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า
นิพพานนะปัจโยโหตุ

..ความเจริญใด..ที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน..ของพระสงฆ์ที่เพ่งเพียรกำหนดสติปัฎฐานสี่ ..ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย..มีส่วนในความเจริญ ขอให้ข้าพเจ้าเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติเทอญ..

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..
..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..