พระธาตุพระองคุลีมาลและพระธาตุพระอรหันต์สาวก บ้านเพชรบำเพ็ญขอน้อมนำถวายบรรจุวัดพระธาตุบัวหลวงไทย วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2561 รัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา

 

พระธาตุพระองคุลีมาลและพระธาตุพระอรหันต์สาวก
บ้านเพชรบำเพ็ญขอน้อมนำถวายบรรจุวัดพระธาตุบัวหลวงไทย
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2561 รัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา

เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตกมวลมนุษย์ชาติ ทุกชาติทุกภาษา

ทรัพย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์ดีแล้วจากสัมมาอาชีพขอถวายสร้างพระบรมธาตุเจดีย์คีรีศรีปทุม เพื่อประโยชน์
เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้า บิดามารดา ญาติพี่น้อง ลูกหลานบริวารมิตรที่เกื้อกูล บรรพบุรุษเชื้อสาย เทพเทวดาทุกภพทุกภูมิ

ด้วยกุศลศรัทธาที่ตั้งมั่นในคุณของพระรัตน์ตรัย จงส่งผล
ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
เข้าสู่กระแสธรรมจนถึง มรรคผล นิพพานเทอญ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ