ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมจิตมหาอนุโมทนา ในกุศลผลแห่งความเพียรทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในมหาอนุโมทนาด้วยเทอญ

สงฆ์ใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมา
แต่องค์สมเด็จภัควันต์
เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรรลุทางที่อัน
ระงับและดับทุกข์ภัย
โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร   ปัญญาผ่องใส
สะอาดและปราศมัวหมอง
เหินห่างทางข้าศึกปอง บ มิลำพอง
ด้วยกายและวาจาใจ
เป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลแด่โลกัย
และเกิดพิบูลย์พูนผล
สมญาเอารสทศพลมีคุณอนนต์
อเนกจะนับเหลือตรา
ข้าขอนบหมู่พระศราพกทรงคุณา
นุคุณประดุจรำพัน
ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์พระไตรรัตน์อัน
อุดมดิเรกนิรัติศัย
ขอจงขจัดโภยภัยอันตรายใดใด
จงดับและกลับเสื่อมสูญ            
…………………………………………………………………….
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมจิตมหาอนุโมทนา
ในกุศลผลแห่งความเพียรทั้งหลาย
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในมหาอนุโมทนาด้วยเทอญ

กราบมหาอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ