วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ..คำอาราธนาปั้นสมเด็จองค์ปฐม..

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

..คำอาราธนาปั้นสมเด็จองค์ปฐม..

ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธ พระธรรมโม พระสังโฆ เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธ พระธรรมโม พระสังโฆ เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธ พระธรรมโม พระสังโฆ เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า

อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้ธูปเทียนชวาลา
รูปนามและชีวิต พร้อมไปด้วยความปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอก
ขอบูชาแก่ พระโพธิญาณ

พระพุทธัง พระธรรมมัง พระสังฆัง
ขอให้พระแม่ธรณีจงมาเป็นทิพยญาณ
ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า
นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ

 

..อาราธนาพระ..
อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าจะขออุปจาระวิถี พระอัปปันนาระวิถี พระสมาธิโลกุตระ
พระธรรมเจ้า

ข้าพเจ้าจะขอเข้าในห้องพระขุทกาปิติเจ้า พระขณิกาปิติเจ้า พระโอกันติกาปิติเจ้า พระอุเพ็งคาปิติเจ้า พระผรณาปิติเจ้า

อันบังเกิดแก่พระพุทธเจ้า
พระปัจเจกกะโพธิเจ้า พระอรหันตาเจ้า ที่ล่วงเข้าสู่นิพพานไปแล้วมากกว่าเม็ดทรายในท้องมหาสมุทร ทั้ง 4

ตันติประเพณีอันบังเกิดแก่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกกะโพธิเจ้า พระอรหันตาเจ้าทั้งหลาย มีฉันท์ใดๆก็ดี ขอพระธรรมเจ้า จงมาบังเกิดให้กว้างขวาง ในสมเด็จองปฐมกาลบัดเดี่ยวนี้เถิด นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ

 

พระพุทธคุณนัง ข้าพเจ้า จะขอถวายชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณังคัจฉามิ

พระธรรมคุณนัง ข้าพเจ้า จะขอถวายชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณังคัจฉามิ

พระสังคุณนัง ข้าพเจ้า จะขอถวายชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณังคัจฉามิ

อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้า จะขอถือสัตย์รับศีลแก่พระโพธิญาณ

จะขอรับเอาพระสมาธิมาเป็นธงชัย จะระลึกถึงพระพายมาเป็นอารมณ์

กายอย่างหนึ่ง วาจาอย่างหนึ่ง มะโนอย่างหนึ่ง จะไม่ให้เป็นกรรมแก่สัตว์และมนุษย์ทั้งหลาย

ด้วยข้าพเจ้าจะไม่นิยมไปด้วยมูตรและคูตสัมผัสถูกต้องรูปเสียงกลิ่นรส

โภชนาอาหารน้ำฉัน และน้ำชาพระให้พิจารณาเป็นของปฏิกูลเปื่อยเน่า ไปทั้งสิ้น

เครื่องไม่จีรังนี้ เป็นของพญามัจจุราช ที่ได้หล่อหลอมรูปมาตั้งแต่เอนกชาติ

รูปนี้แตกดับไป จะขอวางซากอสุภะนี้ไว้เหนือพื้นปฐพี ส่วนนามธรรมของพระนี้

ขอให้แม่พระธรณี จงมาช่วยแบกหาม อุดหนุนค้ำจุน ข้ามส่งองค์พระพาย จะเสด็จเข้าไปในโลกใหญ่ ขอให้เป็นสุขในห้องพระนิพพาน นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ

..เสี่ยงพระบารมี..
อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าจะขอเสี่ยงนะ ขอให้แม่พระธรณี นำเอาบารมี 30 ทัศน์ ของข้าพเจ้า ข้ามส่งให้ถึงหนทางพระนิพพาน ที่ทำการของพระ ในครั้งนี้ นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผลให้..เกิดความสำเร็จโดยเร็วพลันเทอญ

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..