ตั้งนะโม 3จบ
อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง
โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลาย เหล่านี้เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

รายชื่อคณะเจ้าภาพถวายภัตตาหาร
ดร.แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญบ้านเพชรบำเพ็ญเจ้าภาพใหญ่
ดร.ภิญญาลักษณ์ กิตติพัฒนานันท์ เจ้าภาพอุปถัมป์ตลอดงาน
คุณณัณฎชัย ศรีรุ่งกิจพินิจ เจ้าภาพสนับสนุนตลอดงาน
คุณชนกมณฐ์ คุณจอมพงษ์ โตมงคลถวายผลไม้ตลอดงาน
คณะบ้านทิพย์มงคล คุณอภิชัยถวายข้าวสารตลอดงาน
คุณศิริพร คุณบัณชา ตั้งสิน ถวายแก๊สหุงต้มตลอดงาน
ชวนพิศ ณ วิทยานันท์ ร้านประชาชนแก๊สเป็นผู้ถวาย

คุณหมอกานต์ คุณหมอฟรอด ถวายเนื้อหมู 400 กิโลกรรม
คุณอุ๊ นครหลวงอยุธยาถวายไก่ 1,000 กิโลกรัม
ร้านทองเพชรยินดีถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
คุณเฮียฮ้อ และครอบครัว ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
คุณนภัสรณ์ อมรพรวิจิตร ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
คุณชุติญาณมณีรัตนา คุณชยพล สุวรรณชลากร 30,000 บาท

คณะผู้มีศรัทธาจากทิศทั้งสี่ร่วมปัจจัยเป็นเจ้าภาพตลอดงาน

คุณสุนิน จาโกต้า คุณธวรรณพัช ธนสารนันทศิริ ด.ช.เจ้ากรม
ถวายขนมโดนัท 1,200 ชิ้น ปลาแชลมอล 80 กิโลกรัม ไข่กุ้ง
ปูอัด สาหร่ายยำ 60 กิโลกรัม เนื้อวากิว 80 กิโลกรัม
เฮียภัทร และครอบครัวถวายปลาดอลลี่ 100 กิโลกรัม
กลุ่มธรรมะโลกทิพย์ ร่วมถวายปัจจัย 30,000 บาท
คุณกิรณา ไตรโลหกะ คุณภาณุ กังสวิวัฒน์
คุณนัสวีร์ ตันติจิรสกุล คุณประทุม บัวทอง ถวายน้ำอ้อย650ขวด คุณฐิตารีย์ แซ่ตั้ง ถวายปัจจัย 106,000 บาท

คณะศิษย์บ้านเพชรบำเพ็ญ อุบาสก อุบาสิกา ทำครัวตลอดงาน
ดร.แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ ถวายน้ำดื่มโครงการวิปัสสนา
กัมมัฎฐานมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทุกคณะ

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน เจริญด้วย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติ ธนสารสมบัติ
ตลอดกาลและนานเทอญ

ดร.แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ