12 สิงหาคม…วันแม่แห่งประเทศไทย

12 สิงหาคม…วันแม่แห่งประเทศไทย
…………………………………………………

กุศลผลบุญใดที่เกิดจากการประพฤติ.
ปฏิบัติ รักษาศีลให้ทานเจริญภาวนา
ธรรมอันใดที่แม่เจริญแล้ว
แม่น้อมกราบอาราธนาธรรมนั้นคุ้มครองรักษา
ให้ลูกมีกำลังใจ..มีกำลังกาย..
มีชีวิตอย่างพอเพียงและไม่ประมาทในการ.พูด..คิด..ทำ

รักเสมอ
……….
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ