1-7 ตุลาคม 2561 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม ที่ธรรมวิโรจนาราม

 

1-7 ตุลาคม 2561 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม ที่ธรรมวิโรจนาราม
โดย ท่านสยาดอ ภัททันตวิโรจนะ (สัตตาหะไปสอนและสอบอารมณ์ให้ค่ะ)
ติดต่อได้ที่
(๑) สำนักงานฯ โทร ๐๙๕-๔๕๙-๙๐๙๐
(๒) พระอาจารย์โฆษิต ปญฺญาวโร โทร.๐๙๘-๕๗๕-๐๒๘๐
(๓) แม่ชีเกสร เมฆวดี โทร. ๐๘๗-๑๙๓ ๙๒๑๘

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ