–๒๖ มิถุนายน– ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

–๒๖ มิถุนายน–

ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ