ให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

พระพุทธศาสนาให้อะไรมากกว่าที่คิด
เจริญสมถะกัมมัฏฐานสม่ำเสมอ
จนจิตแนบแน่นเป็นหนึ่ง สามารถมีฤทธิ์
ตาทิพย์ หูทิพย์ วาจาเป็นทิพย์ มีฤทธิ์ที่ใจ

วันหนึ่งนั่งสมาธิเห็นเปรตมาหยุดอยู่ตรงหน้าจึงแผ่เมตตาให้มีส่วนในบุญ
บุญที่ให้ไปเป็นของเหลวเหนียวข้น
ติดที่มือเปรต อยู่ๆวิญญานหมาเป็น
สิบๆตัววิ่งเข้าแย่งของเหลวในมือเปรต

ถอนสมาธิลืมตาพิจารณาสิ่งที่เห็น
ในโลกหลังความตายทั้งคนทั้งสัตว์ยัง
ลอยไปลอยมาแสวงหาอาหารเพื่อดับความกระหายหิว

เปรตแสดงธรรมให้เห็นทุกข์เวทนาต่างๆนาๆ จึงทำให้ได้คิดว่าขณะที่เรามีชีวิต
ชื่อว่าความชั่วไม่ทำดีกว่า เพราะชีวิตหลังความตายมันหนาวเหน็บหิวโหยทรมาน

ในขณะที่มีชีวิตไม่เคยสะสมบุญทาน
ไม่เคยสละแบ่งปัน ไม่เคยแม้แต่จะหา
ผ้านุ่งผ้าห่มให้แก่บิดามารดา
พูดจาเพ้อเจ้อจาบจ้วงผู้ให้ชีวิต
จาบจ้วงพระรัตนตรัย อันนี้รับบุญไม่ได้เลย

มีพิธีทางพระพุทธศาสนาทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับทั้งที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติ
ตามประเพณีของแต่ละชุมชุน

ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ร่วมทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับคืองานบุญเดือนสิบ เรียกงานนี้ว่าบุญชิงเปรต อาหารขอเปรตถูกวางเป็น
กองสูง พระสงฆ์ทำพิธีบังสกุลอุทิศให้ผู้ล่วงลับ เผาชื่อเผานามสกุล

ประชาชนเป็นพันคนรุมแย่งอาหารที่วางเป็นกองสูง
ไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียว
คนที่แย่งอาหารเป็นสื่อให้เปรต
เมื่อไรที่คนแย่งอาหารกินอาหารเหล่านั้น
เปรตถึงจะได้กิน หากคนแย่งเอาไปทิ้ง
เปรตก็จะเอาปากเล็กๆไปเจาะกินทีละนิดๆ

หากชีวิตนี้ไม่ได้เข้ามาอาศัยในร่มเงาของพระพุทธศาสนา
ตายไปก็คงเป็นเปรตเหมือนกัน

การใช้ชีวิตให้มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นเป็นเรื่องยาก
เมื่อเห็นโลกหลังความตายของหลายคนที่เคยรู้จัก
ทำให้รู้ว่าเราควรใช้เวลาทั้งหมดที่มีสร้างกุศลความดีให้มาก
ทุกคนในโลกนี้เป็นเสมือนกระจกส่องให้เห็นสิ่งใดควรทำ
สิ่งใดไม่ควรทำ

เมื่อถึงจุดหนึ่งมีฤทธิ์ก็ดี ไม่มีฤทธิ์ก็ได้
เพราะฤทธิ์อาจทำให้เราเป็นเปรตได้ง่ายกว่าคนอื่น
ความดีทำมากๆก็ว่าดีกว่าเขา
ขณะทำดีทำไม่ดีหรือเปล่าถามใจตนเองทุกเวลา

ที่มาของการสร้างบุญกุศลทุกวัน
สร้างกุศลความดีให้เหมือนลมหายใจ

บทความนี้ขออุทิศให้แก่ญาติของผู้ร่วมบุญทุกบาททุกสตางค์ กุศลความดีใดที่ข้าพเจ้าสะสมสร้างไว้ในพระพุทธศาสนา

ขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญกุศลของข้าพเจ้าด้วยเถิด

ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนเจ้าภาพและเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตร
จำนวนมหาศาล
ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยจงส่งผลให้
ท่านทั้งหลายหมดสิ้นจากความหนาวเย็น

ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนเจ้าภาพและเป็นเจ้าภาพถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่จำนวนมหาศาล
ขออานุภาพแห่งสังฆานุภาพจงส่งผลให้ท่านทั้งหลาย
จงสิ้นสุดจากความหิวโหย

ขออาราธนาธัมมานุภาพจงส่งผลดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายถึงความสุขอันเกษมพ้นทุกข์ด้วยธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเทอญ

เกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นถึงสร้างบุญได้

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ