โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี 63-64 จ.ภูเก็ต สู่ จ. นครปฐม