..เส้นทางแห่งทาน..เส้นทางแห่งธรรม..

Good morning ka
..เส้นทางแห่งทาน..เส้นทางแห่งธรรม..
..เจริญภาวนาแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์..

..พระรัตนตรัยคือที่พึ่งอันประเสริฐ..