เสร็จสิ้นเรียบร้อยโครงการธรรมยาตรา

เสร็จสิ้นเรียบร้อยโครงการธรรมยาตรา

ตลอดเส้นทาง7-17กุมภาพันธ์ 2563
ข้าพเจ้ามีโอกาสถวายภัตตาหาร น้ำดื่มน้ำปานะแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ตลอดถึงอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
คือคุณของพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์

กำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ และความปรารถนาของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว กราบน้อมถวายพระอาจารย์ด้วยปฎิบัติบูชานี้ ขอโอกาสให้ข้าพเจ้าได้ทะนุบำรุงทุกโครงการใน
การจาริกธุดงค์จนกว่าจะสิ้นใจด้วยเทอญ

น้ำนี้คือบุญของข้าพเจ้าขอถวายให้พระอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญทุกย่างก้าวของพระอาจารย์และคณะด้วยเถิด

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ