เวลาของชีวิตใน100%

เวลาของชีวิตใน100%

ใช้เวลาเรียนรู้ 10..%

ใช้เวลาเรื่องความรัก 15..%

ใช้เวลาเรื่องโมโห ..25 ..%

ใช้เวลาอยู่กับทุกข์…45..%

ใช้เวลาอยู่กับสุข…5..%

การมีชีวิตที่เป็น..ทุกข์..เพราะไม่รู้จักทุกข์

กำหนดไม่เป็น..จึงเป็นทุกข์……

อยากมีความสุข..ต้องสร้างสุขขึ้นมา

แต่การจะสร้างความสุข..ไม่มีแบบแผน

จึงทำให้สุขน้อย..กว่าทุกข์

ต้อง ..Modify..ปรับการทำงาน

ปรับการคิด..ปรับชีวิต..มีความสุข

กับสิ่งที่ทำ ..มีศรัทธาในหัวใจ..ไม่เห็นแก่ตัว

มองโลกในแง่ดี..ให้อภัย ..สนุกกับงาน

คิดคูณ คิดบวก แต่ไม่คิดลบ..ไม่เอาเปรียบ

มีชีวิตแบบ 100×100 %

ยืนที่สูง..จะมองไม่เห็นตัวเอง….

ยืนที่ไหนก็ได้..ที่..เป็นตัวของตัวเอง

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

1ธค2558