เนื่องในวันสิ้นปีวันอาทิตย์ที่31ธันวาคม 2566

เนื่องในวันสิ้นปีวันอาทิตย์ที่31ธันวาคม 2566
ตลอดปีที่ผ่านมา
หากข้าพเจ้าเคยล่วงเกินท่านทั้งหลาย
ด้วยกายวาจาใจ ขอให้ท่านทั้งหลายได้
โปรดยกโทษและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

หากท่านทั้งหลายเคยล่วงเกินข้าพเจ้าด้วยกายวาจาใจข้าพเจ้าขอให้อภัยเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

หากแม้ว่าเคยสร้างกุศลผลบุญร่วมกันมาขอให้กุศลผลบุญจงส่งให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขสมปรารถนาทุกประการเทอญ
—————————
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ