เนื่องด้วยครบวาระที่คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ บวชอยู่ในพระพุทธศาสนา ได้ 22 พรรษา

เนื่องด้วยครบวาระที่คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ บวชอยู่ในพระพุทธศาสนา ได้ 22 พรรษา ในวันนี้ (29 พฤศจิกายน 2562)

พระมหาธีรเพชร ธีรเวที ดร. ป.ธ. ๙ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ท่านเมตตามอบกลอนให้คุณแม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คุณแม่

แอดมินเลยขออนุญาต นำมาลงให้ได้ชื่นชม ยินดีร่วมกันนะคะ

— ๒๒ ปี ถวายชีวีเพื่อโพธิญาณ —

…๒๒ ปีที่ปลงผม สู่ร่มพุทธพิสุทธิ์ศรี
…๒๒ ปีที่ทำดี ถวายชีวีแด่พระไตรรัตน์
…๒๒ ปีที่ปฏิบัติ เพียรฝึกหัดวิปัสสนา
…๒๒ ปีที่ศรัทธา องค์พระสัมมาผู้เลิศคุณ
…๒๒ ปีที่การุญ ได้เกื้อหนุนคนมากมาย
…๒๒ ปีที่แจกจ่าย ของหลากหลายทั้งถวายทาน
…๒๒ ปีที่เบิกบาน ให้ธรรมทานแก่ผู้คน
…๒๒ ปีที่อดทน ต่อคำคนที่ล่วงเกิน
…๒๒ ปีที่ก้าวเดิน ไม่ห่างเหินจากพระธรรม
…๒๒ ปีที่เร่งทำ คิดพูดทำแต่กรรมดี
…๒๒ ปีที่ภักดี เทิดจักรีราชวงศ์
…๒๒ ปีที่มั่นคง ยังอาจองสู้หมู่มาร
…๒๒ ปีที่เจือจาน นำบริวารให้ทำบุญ
…๒๒ ปีที่เกื้อหนุน ทดแทนคุณประเทศชาติ
…๒๒ ปีที่ไม่ขาด ป่าวประกาศสอนพระธรรม
…๒๒ ปีที่จดจำ พระคุณล้ำครูอุปัชฌาย์
…๒๒ ปีที่ปวารณา ทุนการศึกษาแด่พระสงฆ์
…๒๒ ปีที่มุ่งตรง จิตมั่นคงไม่ย่อท้อ
…๒๒ ปีที่ยกยอ คุณแม่พ่อผู้ยิ่งใหญ่
…๒๒ ปีที่ตั้งใจ สู่เส้นชัยให้หลุดพ้น
…๒๒ ปีที่ฝึกตน พบมรรคผลประจักษ์จริง
…๒๒ ปีที่สงบนิ่ง ทำทุกสิ่งเพื่อโพธิญาณ ฯ

..พระมหาธีรเพชร ธีรเวที ดร. ป.ธ. ๙..