อ่านหนังสือวันละหน้า หน้า 45—ศีล—

—ศีล—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้า 45

..ศีล 5..หมายถึง..ศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต..

..ความจริงแล้ว..ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกวัน..เกิดจากการเบียดเบียน..ผิดพลาดจากการ..ใช้ชีวิตผิดศีลห้า..

..ศีลทุกข้อ..ถ้าเรารักษาได้อย่างเข้าใจ..ศีลจะส่งผลให้เกิดสันติสุข.ในครอบครัว..และสังคม

..การเข้าใจของแต่ละคนเข้าใจว่า..ความสุข..สามารถทำได้ทุกอย่าง..โดยไม่พูดถึงเรื่องศีลห้า..

..หลายคนพูดเรื่องคุณธรรมอย่างน่าเลื่อมใส..แต่การกระทำขัดกันอย่างสิ้นเชิง..

 

..เข้าใจเรื่องคุณธรรมโดยไม่ได้ปฎิบัติจริง..จึงกลายเป็นคนเห็นโลกอย่างประมาท..

..ทุกสังคมต้องการ..
..ความซื่อสัตย์..จริงใจ..ความสุจริต..และความกตัญญูรู้คุณ..ในสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีพที่พักพิงอาศัย..

..ในชีวิตของทุกคน..ต้องการความมั่นคง..แต่แทบทุกคนก็ไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่ทำทุกวัน..ผิดศีลทุกวัน..

..หนังสือหน้านี้อ่านแล้วอาจสะเทือนใจว่า..จริงๆแล้วเรานี่แหละ..ที่ทำให้ชีวิตเป็นแบบนี้..

..ลูกหลานเป็นผลพวงของกรรมอย่างน่าสงสาร..

..ถ้าเราเป็นต้นฉบับของความดี..เราต้องยึดศีลห้าเป็นที่พึ่ง..อะไรที่ผิดศีลเราไม่ทำ..อดทนต่อความโลภ..อดทนต่อความหลง..อดทนต่อความโกรธ..

..ที่เกิดความวุ่นวายในสังคม..เพราะกรรมกระจายไปทั่วถึง..ความโลภทำให้ทุจริต..

 

..ทำให้อยากได้..อยากได้ทุกอย่าง..และยึดมั่นว่าสิ่งที่ทำถูกต้อง..ไม่เชื่อผลกรรม..

..ศีลทุกข้อ..คือทรัพย์ภายใน..ใครทำได้..ก็จะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์..เป็นที่เคารพนับถือในสังคม..

..เรื่องแปลก..คนทำผิดศีลเข้าใจว่า..สิ่งที่ทำถูกต้องเสมอ..เห็นคนในครอบครัวเป็นที่ระบาย..กดดัน..หาความสุขไม่ได้..น่าศึกษาอารมณ์กรรมที่ทุกคนต้องพบเห็น..

..ศีลข้อที่ 1..ปาณาติปาตาเวรมณี..หมายถึง การละเว้นจากการฆ่าชีวิตสัตว์ทุกชนิด

..ศีลข้อที่ 2..อทินนาทานาเวรมณี..หมายถึง การเว้นจากการลักทรัพย์ หรือทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้

..ศีลข้อที่ 3..กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี..หมายถึง การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่น (มีกิ๊ก มีชู้ก็ไม่ควร ยกเว้นแต่จะมีการแต่งงาน และหรือมีการรับรู้รับเห็นด้วยจากผู้ปกครองของทั้งสองฝ่าย)

..ศีลข้อที่ 4..มุสาวาทาเวรมณี..หมายถึง การละเว้นจากการพูดปดงดเท็จ พูดจาโกหก พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย

..ศีลข้อที่ 5..สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี..หมายถึง การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมึนเมาทุกชนิด

..ความละเอียดอ่อนของศีลแต่ข้อ..ส่งผลเป็นอารมณ์อันปรานีต..น่ายกย่องถ้าทำได้..เพราะเป็นศีลของพระโสดาบัน..

..ทำไม่ได้เลยสักข้อ..อารมณ์จะเกรียวกราด..พูดกล่าวว่าคนใกล้ชิด..ให้เชื่อในสิ่งที่ตนเองเป็น..ควบคุมอารมณ์ไม่ได้..พูดซ้ำๆคิดซ้ำ..มั่นใจตัวเองสูง..

..เราต้องอยู่กับสิ่งกดดันทุกวัน..เพราะเรามีกรรมร่วมกัน..

..อย่าถือสา..อย่าโตตอบ..ภาวนาว่า..ได้ยินหนอ..ได้ยินหนอ..เดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไป..

..ฝึกกรรมฐานแบบลืมตา..รู้ว่าเขาเป็นแบบนี้..เปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนเราดีกว่า..

..เรียนรู้..อดทน..ไม่บ่น..ไม่เบื่อ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..