อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : อุปาทาน

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

อุปาทาน

อุปาทานคือยึดความคิดนั้นไว้ อย่างมั่นคง ถือความคิดนั้นไว้อย่างมั่นคง

ความยึดมั่นถือมั่น ในที่นี้หมายถึง จิตเข้าไปยึดถือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ที่เป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ด้วยอำนาจของความชอบและชัง
ความชอบชังที่อยู่ในสิ่งนั้น เป็นพลังดึงดูด ไม่ให้จิตหลุดออกมาได้ง่ายๆ

ดูลึกๆ สิ่งที่จิตเข้าไปผูกพันเกาะเกี่ยว หน่วงเหนี่ยวยึดติดนั้น ต้องมีความชอบชังในปริมาณที่เข้มข้น มาก ยิ่งความชอบชังในเรื่องนั้นๆ

มีมากเท่าไร ความยึดมั่นถือมั่นจะมีมากเท่านั้น

สังเกตง่ายๆ เวลาชอบใครมากเป็นพิเศษ ก็มักจะคิดถึงคนนั้นๆครั้งแล้วครั้งเล่า เวลาทำอะไรที่ไหน ความคิดนั้นก็ ตามไปทุกหนทุกแห่ง

จนทนไม่ไหวต้องไปอยู่ใกล้ๆหรือ หาวิธีการนำคนนั้นมาอยู่ใกล้ๆ

คิดซ้ำๆว่าชีวิตดีขึ้นเพราะคนนี้ ชีวิตตกต่ำเพราะคนนี้ ความคิดจะจมอยู่กับอุปาทาน
หาทางออกให้ตัวเองไม่ได้

ในทางตรงกันข้าม หากเกลียดใครมากเป็นพิเศษ ความคิดเกลียดชังนั้นก็จะติดตามไปทุกหนทุกแห่ง เมื่อความ

เกลียดเข้มข้นถึงที่สุดจะลงท้ายด้วยการทำลายสิ่งของ ของคนนั้น ทำลายบริวารของคนนั้น

หรือสุดท้าย ลงมือทำลายคนที่ เกลียดนั้นให้ตายหรือหายนะอย่างถึงที่สุด

ใครจะรักใครจนสละชีวิตให้กันได้ ก็ต้องรักด้วยอำนาจอุปาทาน

จะเกลียดใครจนต้องล้างผลาญกันให้ถึงที่สุด โดย ไม่ต้องห่วงว่าชีวิตหรือทรัพย์สินเงินทองจะสูญเสียไป

คิดซ้ำๆว่าชีวิตเป็นแบบนี้เพราะคนนี้ ชีวิตตกต่ำเพราะคนนี้ ความคิดจะจมอยู่กับอุปาทานหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้
ติดคุกทางใจ

เท่าไรก็ทำไปด้วยอำนาจอุปาทานนี่แหละ
อุปาทานก็เหมือนกับกุศลหรืออกุศลธรรมทั้งหลาย

ที่เป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปพลังแห่ง
อุปาทานจะค่อยเสื่อมไปตามกาลเวลาช้าบ้างเร็วบ้าง ตามความเข้มเข้นหรือเจือจางแห่งความชอบชัง

เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมักคิดว่าไม่มีกรรม
เพราะไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต คิดว่าคงจะเป็น
เพราะทำงานมาก พักผ่อนไม่พอ
นี่ก็อุปาทาน

เราทำมาหากินมาตลอดชีวิตเราไม่เคยอุทิศให้ที่มาของเงิน ขายขนมทองหยิบ
ทองหยอด ฝอยทอง ไม่น่ามีกรรม
อยู่มาวันหนึ่งไม่สบาย หมอตรวจพบว่าเป็นโรคไข่ขาวรั่ว ไตอักเสบ

ขนมที่ทำต้องคัดไข่ขาวออกใช้แต่ไข่แดง ทั้งทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง

อาชีพทำน้ำปลาขายต้องใช้เกลือหมักกับปลาตัวเล็กตัวน้อยที่เรือประมงลากมาขาย
นานวันป่วยหมอพบมะเร็งในเม็ดเลือด

จะทำอาชีพอะไรก็ต้องสวดมนต์แผ่เมตตาไม่งั้นก็จะพบเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เราไม่อยากเจอ

เป็นพระสงฆ์สามเณรต้องพิจารณาปัจจัยสี่ทุกวันเพื่อไม่ให้เป็นหนี้ปัจจัยสี่เหมือนกัน

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้กับคำสอนของพระศาสดาละเอียดอ่อนลึกซึ้งเกินจะบรรยายได้หมด

มีบทแผ่เมตตาที่ไม่ต้องแบกรับเศษกรรม ถ้าเราสวดทุกวัน
สมาทานศีลห้าสวดมนต์บทไหนได้ก็สวด ถ้ามีเวลาสวดบทธรรมจักร สวดเสร็จต่อด้วย
บทแผ่เมตตาดทุกวัน

อะหัง สุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

สวดมนต์ทุกวันคำพูดจะศักดิ์สิทธิ์ทุกคำ
แผ่เมตตาเป็นเสียง
ตามตัวหนังสือไม่ต้องเป็นหนี้อาชีพ
ที่เป็นหนี้เพราะไม่เคยแผ่เมตตา

ต้องรักและมีศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัย
น้อมเข้ามาในใจด้วยศรัทธาในคุณพระพุทธ
คุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์
คุณพระรัตนตรัยจะรักษาใจเรา
……………………………………………
ความรักรักษาทุกสิ่ง
ความเกลียดชังไม่เคยเป็นผู้ชนะ

หากวันใดลงมือปฎิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่
อุปาทานทั้งหลายจะค่อยๆคลาย
ความยึดมั่นถือมั่น จนดับไม่เหลือเชื้อ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ