อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

วันนี้ 4 พฤศจิกายน 2561
คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ และคณะศิษย์ บ้านเพชรบำเพ็ญได้ร่วมทอดกฐินสามัคคี และร่วมถวายพระประธาน ณ วัดพรหมรังษี อำเภอร่อนทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

..บ้านเพชรบำเพ็ญ..

———————————-

ปิดรับปัจจัยร่วมถวายพระพุทธรูป
ได้ยอด 516,180 บาท วัดพรหมรังสี เขาอิติสุคโต 3

คำกล่าวถวายพระพุทธรูป

ตั้งนะโม 3 จบ

อิมัง มะยัง ภันเต พุทธะรูปัง ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมัง พุทธรูปัง ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย พระพุทธรูปแด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งพระพุทธรูปนี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆังนิพพานัง
ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุตทิตา อุเบกขา ให้แก่บิดามารดา แม่พระธรณี
แม่พระคงคามหาสมุทร แม่พระโพสฬ แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์ พระจันทร์ผู้มีพระคุณยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์ ขอให้ท่านนำส่งกุศลนี้ไปณ.ดินแดนนิพพาน เพื่อเกื้อหนุนสังขารและจิตวิญญานข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..