อนุโมทนากับท่านที่สร้างกุศลผลบุญ

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวารัง สังฆังนิพพานัง บุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยมีโอกาสถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ในทิศทั้งสี่ประมาณไม่ได้

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวารัง สังฆังนิพพานัง บุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์ในทิศทั้งสี่ประมาณไม่ได้

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวารัง สังฆังนิพพานัง บุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยสร้างวิหารลานเจดีย์สร้างโบสถ์
สร้างห้องน้ำ สร้างศาลา สร้างพระพุทธรูป
อุปฐากพระสงฆ์ในการศึกษาวิปัสสนากัมฐานและเรียนปริยัติธรรม ในพระพุทธศาสนา ประมาณไม่ได้
คุณแห่งทานศีลภาวนาและคุณวิเศษใดที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาแล้ว
ขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาและมีส่วนในบุญจำนวนมหาศาลของข้าพเจ้าในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยมนุษย์สมบัติ มีชีวิตอยู่ในสวรรค์สมบัติ มีพระนิพพานสมบัติเป็นที่พึ่งในที่สุดเทอญ

อ่านออกเสียง
พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวารัง สังฆังนิพพานัง ข้าพเจ้าขออนุโมทนากับท่านที่สร้างกุศลผลบุญในครั้งนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนในบุญของท่านทั้งด้วยเถิด

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..