อธิษฐานเข้าพรรษา

อธิษฐานเข้าพรรษา

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัย 
เพื่อเจริญพระกรรมฐานทั้งลืมตาและหลับตาทุกอริยบท 
ในการถวายบิณฑบาตรแก่พระสงฆ์สามเณร แม่ชี ตลอดพรรษา 

ขอให้ข้าพเจ้ารู้แจ้งแทงตลอด
เป็นผู้สว่างในพระธรรม 
มีพละมีกำลังถวายทานแก่พระศาสนา
ด้วยทานอันเลิศด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ