อดีตของวันศุกร์ที่10มีนาคม 2566

อดีตของวันศุกร์ที่10มีนาคม 2566

ช่วงบ่ายของวันวาน ณ.บ้านนางสุชาดา

นางสุชาดา สตรีผู้ถวายอาหารมื้อแรกแด่พระพุทธเจ้า โดยที่นางเองก็ไม่รู้ว่าบุรุษผู้นี้คือพระพุทธเจ้าในวันข้างหน้า

นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสพร้อมกับถาดทองคำ เมื่อน้อมถวายแล้ว นางเอ่ยปากว่า

“ยะถามัยหัง มะโนระโถ นิผันโน เอวะ เมวะ ตุมหากะ เมวะ มะโนระโถ นิผัสชะตุ”

–ความปรารถนาของดิฉันสำเร็จแล้วฉันใด–
–ขอให้ความปรารถนาของท่านก็สำเร็จฉันนั้นเหมือนกันเถิด–

พระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้นางสุชาดาเป็นเอตทัคคะ ผู้เป็นเลิศในการเข้าถึงสรณะเป็นคนแรก

…………………….

ช่วงเย็นถึงค่ำ ณ.มหาเจดีย์พุทธคยา

พระสงฆ์หมู่ใหญ่และคณะญาติโยมร่วมทำวัตรสวดมนต์ถวายลมหายใจระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐ
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวดมนต์เจริญภาวนาแผ่เมตตาให้แก่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิต ตลอดถึงอุทิศให้สรรพสัตว์เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่มีประมาณ

ขอให้ทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านร่วมบุญมา
มีโอกาสน้อมถวายดอกไม้และน้ำปานะแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่สวดมนต์ ณ.มหาเจดีย์พุทธคยา ค่ำคืนที่ผ่านมา

..ชีวิตนี้น้อยนัก..
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด..
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ