อดีตของวันพฤหัสบดีที่9มีนาคม 2566

อดีตของวันพฤหัสบดีที่9มีนาคม 2566

ทำพิธีปลงผมผู้มีศรัทธาปราวณา
เป็นกุลบุตรในพระพุทธศาสนา
และอุบาสิกาผู้ปรารถนารักษาศีล8
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดา
ณ.วัดไทยพุทธสาวิกา เมืองพุทธคยา

ทำพิธีเสร็จร่วมกันถวายปัจจัยบูรณะซ่อมแซมวัดไทยพุทธสาวิกาแก่ แม่ชี ดร.นลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์ (แม่ชีแก้ว) จำนวน60,000บาท
………………………………

ทำวัตรเย็นใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

อุบาสิกาจำนวน 6 ท่าน
กล่าวเป็นภาษาบาลีขอบวชแปลว่า
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้ที่พระองค์ทรงเสด็จดับ ขันธปรินิพพานไปแล้ว กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ เป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ขอ พระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้บวชในพระธรรมวินัย เป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นาคทำพิธีขอขมาบิดามารดา

พระอุปฌาชย์ทำพิธีบรรพชา

นาคผู้มีศรัทธาทั้ง6ท่าน
เปล่งเสียงเป็นภาษาบาลีขอถึงซึ่งพระรัตนตรัย

พิธีบรรพชาเสร็จเรียบร้อย
ถวายปัจจัยจำนวน30,000บาทร่วมบุญโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติดินแดนพุทธภูมิ

การถวายภัตตาหารถวายน้ำดื่มแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ที่เมืองไทยยังคงถวายเป็นปกติในทุกๆวัน

ปัจจุบันวันนี้ วันศุกร์ที่10มีนาคม 2566
ทำบุญใส่บาตรแก่พระภิกษุ สามเณร
ณ.ด้านหน้ามหาเจดีย์พุทธคยา

ทำพิธีห่มผ้าพระพุทธเมตตาในพระมหาเจดีย์

ทำวัดสวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
สมาทานศีล5 สวดมนต์ถวายเสียงเป็นพุทธบูชา5รอบ

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ณ.วัดไทยพุทธสาวิกา
กรวดน้ำอุทิศแก่บิดามารดาและผู้มีพระคุณ
ตลอดถึงสรรพสัตว์ สรรพวิญญานไม่มีประมาณ
……………………….
ขอท่านทั้งหลายจงกล่าวอนุโมทนา
และมีส่วนในบุญกิริยาทั้งหลายเป็นอัศจรรย์ด้วยเทอญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ