อดีตของวันจันทร์ ที่13มีนาคม

อดีตของวันจันทร์ ที่13มีนาคม

ประกาศกลางแม่น้ำคงคาตั้งต้นผ้าป่า 100,000บาท

ทำบุญทอดผ้าป่าถวายพระอาจารย์จรัน อนังคโณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ดินแดนพุทธภูมิสี่สังเวชนียสถาน
ณ.สถานที่ปฐมเทศนาธรรมจักรกัปวัฒนสูตร
บังเกิดพระสงฆ์รูปแรกของโลก

ถวายปัจจัยทอดผ้าป่า 500,000บาท
ทำบุญใส่บาตรพระธุดงค์200รูป

คุณแม่ชีจัน กมล ต่อยอดขณะที่รถเคลื่อนไปจำนวน 20,000 บาท

สาธุหนึ่งล้าน

วันนี้..วันอังคารที่14มีนาคม 2566

ณ.มหาเจดีย์ปรินิพพาน

พระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ทำวัตรเช้า สวดพระอภิธรรม สวดพระธรรมนิยาม
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขณะนั้นคุณแม่ชีจัน กมล
ประกาศศรัทธาน้อมถวายพระลูกชาย
(พระอาจารย์จรัน อนังคโณ)
และถวายที่ดินเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัย

คุณแม่อารีรัตน์ ธีระสัตยกุล ประกาศศรัทธาน้อมถวายสามเณรสามเณรอดิศักดิ์ ธีระสัตกุลเป็นพุทธบูชา

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ ประกาศนำคณะศิษย์มอบกายถวายชีวิตแก่พระรัตนตรัยอันประเสริฐด้วยจิตที่ผ่องใสเบิกบาน

เดินจงกลมมกุฏพันธนเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสมเด็จพระบรมพระศาสดา

ขณะที่รถเคลื่อนไป

คณะผู้แสวงบุญทำบุญต่อยอดผ้าป่า
ถวายโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ์
ณ.ดินแดนพุทธภูมิสี่สังเวชนียสถาน

ยอด230,000บาทรวมยอดผ้าป่า 730,700 บาท

ขอท่านทั้งหลายจงกล่าวอนุโมทนาสาธุ
ในมหากุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นด้วยเทอญ

สาธุห้าล้าน

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ