สมาทานศีล5

สมาทานศีล5
ตั้งนะโมสามจบ
ข้าพเจ้ามีโอกาสสร้างบุญในพระพุทธศาสนาด้วยการถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ตลอดพรรษากาล
และร่วมทอดกฐินทานแก่พระอารามต่างๆจำนวนร้อยกว่าพระอาราม
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
และน้อมถวายบูชาแด่แม่พระคงคา
ขอแม่พระคงคาจงมีส่วนในกุศลผลบุญ
ของข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าล่วงเกินแม่พระคงคาด้วยกายวาจาใจขอท่านจงโปรดงดโทษเป็นอภัยทานแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

สรรพสิ่งสรรพสัตว์ในสายน้ำนี้จงมีส่วนในกุศลผลบุญของข้าพเจ้า มีทุกข์
ขอให้พ้นจากทุกข์ มีสุขขอสุขยิ่งๆขึ้น
หากข้าพเจ้าล่วงเกินเบียดเบียนท่าน
ด้วยกายวาจาใจ
ขอท่านทั้งหลายจงมีในบุญและอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายกระทงประทีปนี้บูชา
พระรัตนตรัยเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
เพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลและนานเทอญ

นิพพานนะปัจจะโย โหตุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ