สมาทานศีล5

สมาทานศีล5
ตั้งนะโม3จบ
อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้ธูปเทียนชวาลา
รูปนามและชีวิต พร้อมไปด้วยการปฏิบัติ
ทั้งภายในและภายนอก น้อมบูชาแด่พระโพธิญาณ พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง
ขอให้แม่พระธรณีจงเสด็จมาเป็นทิพย์พยานให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า นิพพานนะปัจจัตโยโหตุ

บุญกุศลที่ข้าพเจ้าร่วมกันทอดกฐินสามัคคี
ตลอดหนึ่งเดือนตามพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา ข้าพเจ้าน้อมถวายกระทงประทีปนี้เป็นสังฆบูชาแด่พระสารีบุตรพระอัครสาวกผู้ประเสริฐดับขันธ์ปรินิพานวันขึ้น15ค่ำเดือน12 เพื่อน้อมระลึกถึงพระสารีบุตรผู้มีปัญญาเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ4 แก่ข้าพเจ้า
สิ้นกาลนานเทอญ
———————————-
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ