..สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา..

..สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา..
“สังขาร เป็นทุกข์อย่างยิ่ง”

::นิพพาน::เป็นหนทางเดียวที่จะดำเนินไปสู่ความไม่มีทุกข์


แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ