สงกรานต์ปี 2563

..สงกรานต์ปี 2563..

–ตั้งใจอ่านออกเสียงนะคะ—

..สงกรานต์ปีนี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณของมหาสังฆทาน คุณของการสวดมนต์ภาวนา..

..จงส่งผลให้ข้าพเจ้า มีสัจจะอธิฐานด้วยสัจจะวาจาว่า ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าพลาดพลั้งล่วงเกินคุณของพระรัตนตรัย ตลอดถึงคุณของบิดามารดา คุณของครูอาจารย์

ข้าพเจ้าขอตั้งมโน น้อมกล่าวคำว่า
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม
ขาพเจ้าขออโหสิกรรม
ต่อคุณพระศรีรัตนตรัย คุณบิดามารดา
คุณครูบาอาจารย์

ขอท่านทั้งหลายจงงดเว้นโทษล่วงเกินให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด


..แม่ชีให้พรปีใหม่..เนื่องในวันสงกรานต์..

กุศลผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าสร้างไว้ในพระพุทธศาสนา ด้วยการรักษาศีลให้ทาน ให้อภัยและให้อภัยทานปล่อยชีวิตสัตว์ ตลอดมาด้วยกำลังทรัพย์ กำลังใจ กำลังกายที่บริสุทธิ์ของข้าพเจ้า

ขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลจงรวมกันเป็นพรปีใหม่นี้ ให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสติมีปัญญา มีสุขภาพแข็งแรง สุขกายสุขใจ ผ่านพ้นภัยอันตรายทั้งหลายทั้งสิ้นทอญ

อันรักกันถึงไกลถึงสุดขอบฟ้า
จิตถึงกันแค่หนึ่งลมหายใจ

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..