ศรัทธาแปลว่าความเชื่อ

ศรัทธาแปลว่าความเชื่อ 
ข้าพเจ้าเชื่อในคุณของพระรัตนตรัยอย่างสิ้นสงสัย
ข้าพเจ้าเชื่อและลงมือปฎิบัติธรรมรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนา
ข้าพเจ้ามีกำลังใจ กำลังกายอย่างยิ่งที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนากับข้าพเจ้าเถิด
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ