ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว….

—- อะหัง ปะนะ พุทธะสาสะเน อะเวจจัปปะสันนัสสะ กุลัสสะ ธีตา, นะ มะยัง วินา ภิกขุสังเฆนะ วัตตามะ, สะเจ มะมะ รุจิยา ภิกขุสังฆัง ปะฏิชัคคิตุง ละภามิ, วะสิสสามิ —-

—- ข้าพเจ้า เป็นลูกหลานของตระกูลที่มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธศาสนา (ในพระรัตนตรัย)
—- ข้าพเจ้าทั้งหลาย เว้นจากพระภิกษุสงฆ์ ย่อมเป็นอยู่ไม่ได้,
—- ถ้า ข้าพเจ้า ได้อุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสงฆ์,ข้าพเจ้า จึงจะมีชีวิตเป็นอยู่ได้

คำกล่าวของนางวิสาขามหาอุบาสิกา
โสดาบันบุคคลผู้มั่นคงในพระรัตนตรัย
…………………………………………….
ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
ทำกุศลให้ถึงพร้อมตลอดเวลา

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ