ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
ร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่โรคโควิด19 เริ่มระบาดในประเทศไทย ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และส่งกำลังใจให้แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ ตลอดจนถวายข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์สามเณร
จนถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ เป็นเวลา76วัน

เมื่อรัฐบาลปลอดล็อค เริ่มลำเรียงโรงครัวเคลื่อนที่ตั้งแต่จังหวัดสิงหบุรี ถึง
อุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ
ถวายความอุปถัมภ์แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ทำบุญสลากภัตต์ อีกทั้งเข้าปริวาสกรรม และเริ่มต้นเดินจาริกธุดงค์จำนวน200รูป/คน

พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ออกเดินจาริกธุดงค์วันที่23มิถุนายน 2563
สิ้นสุดการจาริกธุดงค์วันที่2กรกฎาคม
2563 ณ.พระธาตุพนม จ.นครพนม

วันที่24-28มิถุนายน 2563
ทำบุญอุทิศแก่หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงค์ ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่3กรกฎาคม 2563
เป็นเจ้าภาพพร้อมคณะศิษย์บรรพชาสามเณร 
จำนวน50-60รูป
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม จ.ศรีสะเกษ
หมายเหตุ :พระอาจารย์จรัน อนังคโน
ท่านปรารภว่าหากสามเณรรูปใด
มีความประพฤติเหมาะสมท่านก็จะอุปสมบท
ให้เป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาต่อไป

วันเสาร์ที่4กรกฎาคม 2563
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ณ.อุทยานธรรมดงยาง

วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม 2563
ถวายพระประธานประดิษฐาน
ณ.พระอุโบสถวัดพรหมรังสี ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันเดียวกันมีพิธีวางศิลาฤกษ์พระประธานพระพุทธศิลาลาดมงคล ประดิษฐาน ณ.อำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ทำบุญถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่มาร่วมในพิธีจำนวน200รูป
ตั้งโรงทานสำหรับประชาชนที่ร่วมงาน
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เนื่องในวันอาสาฬหะบูชา

วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2563
ถวายเทียนพรรษาวัดดงก้าวกัลยาราม
และวัดอื่นรวม9วัด

สร้างบุญในพระพุทธศาสนารวม24วัน
บวกกับร่วมด้วยช่วยกันปันสุข76วัน
ครบ100วัน

ได้รับปัจจัยจากผู้ที่มีศรัทธาทั่วโลกมากบ้างน้อยบ้าง ตลอดจนผู้มีจิตอาสาที่ร่วมทำงานจนสำเร็จลุล่วงตลอดมา

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทอญ
——————————
น้อมกราบอนุโมทนากับพระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ที่จาริกธุดงค์ทุกรูป

ด้วยกำลังใจกำลังกาย และทรัพย์ที่บริสุทธิ์ดีแล้ว ข้าพเจ้าตั้งจิตอธิฐานกับพระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ว่า ::ขอให้ข้าพเจ้าจงเจริญด้วยอริยทรัพย์ อริยชาติ เข้าสู่มรรคผลนิพพานด้วยเทอญ::

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ