วันแห่งความรัก รักในคุณของพระรัตนตรัย

วันแห่งความรัก รักในคุณของพระรัตนตรัย

วันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ 2563
โครงการจาริกธรรมยาตราจังหวัดสกลนครถึง จังหวัดนครพนม
ตั้งแต่วันที่ 7-17 กุมภาพันธ์2563
พระสงฆ์สามเณร อุบาสกอุบาสิกา 500/600 รูป/คน

ปราวนาถวายภัตตาหารและน้ำดื่มตลอดโครงการ
ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเดือนมาฆบูชา

ถวายอาหารเป็นกำลังในการปฎิบัติคือหน้าที่ของผู้มีศรัทธา
ในคุณของพระรัตนตรัย

สร้างกุศลให้เกิดขึ้นในตนได้ตลอดเวลาที่มีโอกาส
เว้นจากการทำชั่ว คิดชั่ว พูดชั่ว คือหนทางอันสงบ
ทำจิตให้ผ่องใส อาจหาญเบิกบานในกุศลผลบุญ
น้ำหยดทีละหยดยังภาชนะให้เต็มได้
บุญทำให้เป็นลมหายใจยังกิเลสให้เบาบางได้

ทานศีลภาวนาของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้วขอนอบน้อมถวายแด่
คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์

น้อมกราบคุณพระศรีรัตนตรัยด้วยความเคารพรักเท่าชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ