วันเสาร์ที่6มีนาคม 2564

วันเสาร์ที่6มีนาคม 2564

ใส่บาตรพระธุดงค์
ณ.วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ต.แคมป์สน
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ถวายอาหารบิณฑบาตรพระธุดงค์
ณ.วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 
ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ศึกษาท่องจำพระปาฏิโมกข์
ณ.วัดป่านาแก ต.นาแก 
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ถวายภัตตาหารพระสงฆ์สามเณรจำนวน1,000/รูปคน 

ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป
———————-
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
อานิสงค์ผลบุญใดที่เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ด้วยการสวดท่องจำพระปาฏิโมกข์

ตลอดถึงความเพียรทั้งหลายที่ท่าน
กำหนดจดจำจนเกิดคุณวิเศษ
ในคุณของพระศรีรัตนตรัย

ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีส่วน
แห่งอานิสงค์ผลบุญของท่านด้วยเถิด

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆังนิพพานัง 
ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา นำส่งให้แก่บิดามารดา
ปู่ย่าตายาย ญาติมิตร ลูกหลาน บริวาร

ผู้ร่วมบุญหนุนนำทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์ 
ที่ได้อุปฐากพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
จงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย 
อายุ วรรณะ สุขะ พละ 
ปฏิพาน ธนสารสมบัติ
จงสัมฤทธิ์ทุกประการเทอญ

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ